Úkoly sobotní školy

2. ÚKOL: UPROSTŘED SVÍCNŮ

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Co znamená symbol svícnů?

Jak náročné bylo o svícen pečovat?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Čemu rád věnuješ sluch? Co je v centru tvé pozornosti?

Jakou zprávu má pro církev Duch svatý?

Jak se nám daří vítězit?

Neděle: NA OSTROVĚ PATMOS

Dostáváš se někdy do svízelných situací?

Kladeš si otázku proč?

Jak se asi Jan cítil na ostrově Patmos?

Proč se tam Jan dostal?

Jak se zde představuje?

Pondělí: DEN PÁNĚ

Tyto verše dávají podnět ke čtyřem otázkám:

 1. Kdo píše tyto řádky? Já Jan
 2. Proč je píše? Dostává se pro Slovo Boží a svědectví Ježíšovo
 3. Kde se nachází? Na ostrov Pamos
 4. Kdy je osloven mocným hlasem? V den Páně

Co pro tebe znamená den Páně?

Jaký význam má pro nás v tomto ohledu vyjádření Pána Ježíše? (Matouš 12:8  Vždyť Syn člověka je pánem nad sobotou.") Nakolik je důležité, aby pro nás byla sobota tím, čím byla pro Jana; setkáním s Pánem soboty?

Úterý: JANOVO VIDĚNÍ KRISTA

Nakolik tě povzbuzuje pohled na Ježíše, jak ho vykresluje Jan?

 • Někdo jako Syn člověka, oděný řízou až na zem
 • Na prsou zlatý pás
 • Hlava a vlasy bělostné, jak sněhobílá vlna
 • Jeho oči jako plamen ohně
 • Nohy podobné kovu přetavenému ve výhni
 • Jeho hlas jako hukot příboje
 • V pravici držel sedm hvězd
 • Z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč
 • Jeho vzhled jako když slunce září v plné své síle

Jak na jeho zjev reagoval Jan?

O jakých klíčích je řeč?

Jak bys ty popsal postavu Ježíše Krista?

Co je v tomto popisu pro tebe důležité?

Středa: KRISTOVO POSELSTVÍ TEHDY A NYNÍ

Jak nám uvedený text pomůže uvědomit si, jak vznikala Bible?

Jakou výzvou pro Jana byl pokyn - napiš tedy, co jsi viděl?

Co měl Jan napsat?

Jak text ukazuje, že se Bible vykládá Biblí?

Čtvrtek: POSELSTVÍ SBORU V EFEZU

Je dobré vzpomenout si na své pády a prohry?

Odkud a kam klesli věřící v Efezu?

Jak vypadá křesťanství, když se ztratí láska a zůstane pevnost, poslušnost pravdě, věrnost učení?

Co se stane, když se člověk obrátí?

A když se neobrátí? Jaká to má rizika?

ZÁVĚR:

Jakým povzbuzením bylo pro Jana v jeho těžké situaci setkání s Ježíšem?

Co pro tebe znamená setkání s živým Spasitelem dnes?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: JEŽÍŠOVO POSELSTVÍ SEDMI SBORŮM

1. ÚKOL: EVANGELIUM Z OSTROVA PATMOS

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Máš rád dobré zprávy?

Jaká dobrá zpráva může pocházet z ostrova?

Je pro tebe kniha Zjevení srozumitelná?

Jaký význam má slovo „apokalypsis“?

Proč lidé vnímají toto slovo negativně?

Co můžeme udělat proto, abychom jí na konci tohoto čtvrtletí lépe rozuměli?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Jsi šťastným člověkem? Na čem je tvoje štěstí závislé?

Jaký je význam slova „blaze“?

Proč je blaze tomu, kdo proroctví čte, slyší a zachovává?

V čem ti může proroctví pomoct?

Neděle:  NÁZEV KNIHY

Jakou roli ve tvém životě hraje Ježíš?

Když čteš knihu Zjevení, setkáváš se s Ježíšem?

Komu je tato kniha adresována?

Cítíš se jako otrok, kterému je třeba ukázat, co se má brzo stát?

V jakém slova smyslu jsme „otroci“?

Neříká snad Bible, že jsme Ježíšovi přátelé a děti nebeského Otce?

Pondělí: CÍL KNIHY ZJEVENÍ

Když čteš Bibli – knihu Zjevení, jak ti to pomáhá k šťastnému životu?

Myslíš, že tě tato kniha může dobře připravit na budoucnost?

 

 

Úterý: SYMBOLICKÝ JAZYK KNIHY ZJEVENÍ

Čte se ti text knihy Zjevení snadno?

Jak si poradit se symbolickým jazykem?

Nakolik nás kniha Zjevení motivuje ke čtení Starého zákona?

Proč je důležité pochopit symbolický jazyk této knihy?

Středa: BŮH VE ZJEVENÍ

Co chtěl Jan vyjádřit na začátku své knihy?

Co je důležitého na tomto pozdravu?

Proč asi Jan na začátku vzpomíná Otce, Syna a plnost Ducha?

Jakou hodnotu nám dává Ježíš a jeho vztah k nám?

Jsme podle prvního verše „otroky“, „služebníky“, nebo královským kněžstvem? (podle 6. verše)

Čtvrtek: KLÍČOVÁ MYŠLENKA KNIHY ZJEVENÍ

Jak moc se zajímáš o budoucnost?

Jak na tebe působí prohlášení Bible, že přicházejícího Ježíše uvidí každé oko?

Proč budou někteří lidé naříkat, když i oni dostali nabídku milosti a spasení?

ZÁVĚR:

Máš radost z toho, že význam slova „apokalypsa“ neznamená hrůzu a katastrofy, ale že to je odhalení budoucnosti a nový pohled na Ježíše Krista?

Co pro tebe znamená povzbuzení v závěru páteční části?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: UPROSTŘED SVÍCNŮ

13. ÚKOL: KONEČNÁ OBNOVA JEDNOTY

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Co je třeba obnovit?

Co je třeba obnovit na naší zemi? V našich vztazích, ve vztahu k Bohu?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Když slibuje Bůh; nakolik je to pro nás důležité? Co Bůh slibuje?

Je slib mnoho, nebo málo? Co očekáváš od slibujícího?

Neděle: JISTOTA KRISTOVA NÁVRATU

Jak to vypadá s lidským srdcem? Proč se nemá chvět strachy?

Jaký význam má pro tebe, že věříš Bohu a Ježíši Kristu?

Jak to vypadá v Otcově domě?

Jaký význam pro tebe mají slova: „Opět přijdu“?

Jak moc tě oslovují starozákonní proroctví o 2. příchodu PJK?

Pondělí: ZASLÍBENÍ JEDNOTY

Nakolik je pravděpodobné, aby z pařezu vyrostl proutek?

Co vše je obsaženo v působení Ducha svatého?

Jaký soud čeká Boží lid?

Co by se stalo, kdyby církev Starého zákona přijala cele Mesiáše?

Jak by to vypadalo, kdyby zemi naplnilo poznání Hospodina?

Jak k tomu může přispět Církev adventistů sedmého dne?

Úterý: VZKŘÍŠENÍ A OBNOVENÉ VZTAHY

Co pro tebe znamená vzkříšení?

Které události při 2. příchodu PJK apoštol Pavel vzpomíná?

 • Zesnulé nepředejdeme
 • Zazní povel, hlas archanděla
 • Zvuk Boží polnice
 • Sám Pán sestoupí z nebe
 • Ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve
 • Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu
 • Pak už navždy budeme s Pánem

Nakolik to jsou pro lidstvo závažné informace?

Středa: NOVÁ ZEMĚ PRO VYKOUPENÉ

Trápíš se někdy, občas, minulostí?

Jaký význam pro tebe mají slova: “Věci minulé nebudou připomínány…“?

Co viděl Jan nového? Co viděl dále?

Jak tě tento pohled motivuje? K čemu tě motivuje?

Čtvrtek: ŽIVOT NA NOVÉ ZEMI

Také se divíš tomu, že jednou budeš na nové zemi?

Neexistuje nebezpečí, že by tam se mnou mohlo přijít něco starého?

O čem Izajáš píše? O nové zemi, nebo ještě o něčem jiném?

ZÁVĚR:

Jak moc se těšíš na to, že 2. příchod PJK a život na nové zemi bude v dokonalé jednotě?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ČTVRTLETÍ: „KNIHA ZJEVENÍ“

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: „EVANGELIUM Z OSTROVA PATMOS“

12. ÚKOL: CÍRKEVNÍ ORGANIZACE A JEDNOTA

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Máš rád dobře zorganizované věci?

K čemu je dobrá dobrá organizace? Co si myslíš o organizaci v církvi?

Copak nestačí věřit v Boha?

Nerozbíjí organizace jednotu? Proč je vlastně tady církev?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Co říká základní verš o hierarchii v církvi?

Je skutečností, že kazatel, starší sboru, vedoucí sboru, diákon, učitel… je služebníkem?

Neděle: KRISTUS – HLAVA CÍRKVE

Když se řekne, „hlava rodiny“, „hlava církve“, jakou to v tobě vyvolává představu?

Je to někdo, kdo poroučí, nebo kdo slouží a obětuje se?

Jak je ve výpovědi apoštola Pavla představen Ježíš?

 • Obraz Boha neviditelného
 • Prvorozený všeho stvoření…
 • Všechno na něm spočívá
 • On je hlavou církve
 • On je počátek, prvorozený z mrtvých
 • Má prvenství ve všem

Co pro tebe znamená, že jsi v církvi, kde je hlavou Ježíš Kristus?

Pondělí: VEDOUCÍ, KTEŘÍ SLOUŽÍ

Jak podle Ježíše jednají vládci, kteří nemají příklad v Kristu?

Jestliže Ježíš zdůrazňuje, že tak nebude mezi vámi, jak to má mezi námi vypadat?

Kdo chce být velký? Jak vypadá pravá velikost?

Co nám Ježíš svým životem a příkladem přišel ukázat?

Úterý: OCHRANA JEDNOTY CÍRKVE

O co v životě usiluješ?

Jakou radu nám v tomto směru dává Bible?

Jak se správně zvěstuje Slovo?

Jak Bible vykresluje vedoucího (biskupa)?

 • Má být pohostinný
 • Dobrý
 • Rozvážný
 • Spravedlivý
 • Zbožný
 • Zdrženlivý
 • Pevný ve slovech pravé nauky (co to je pravá nauka?)
 • Schopnost povzbuzovat ve zdravém učení (co to je zdravé učení?)
 • Usvědčovat odpůrce

Vidíš kolem sebe takové křesťanské osobnosti?

Středa: CÍRKEVNÍ DISCIPLÍNA

Je důležitý pořádek a disciplína?

Jak to chodí v církvi?

Když bratr zhřeší, má být pokárán mezi čtyřma očima. Proč pouze mezi čtyřma očima?

Proč tímto způsobem může být tento člověk získán?

Pokud si nedá říct, mají k tomu být pozváni další 2-3 lidi?

Má to být snad proto, aby byl bratr získán?

Pokud si nedá říct, má to být pověděno církvi.. Snad proto, aby byl bratr získán?

Co je cílem křesťanské disciplíny?

Čtvrtek: MISIE A ORGANIZACE

Jaký je smysl existence církve?

Jaké pořadí důležitosti má podle tebe; misie, organizace?

Nakolik se to doplňuje?

Co pro tebe znamená Ježíšův slib: „Je mi dána veškerá moc…“?

Domníváš se, že podmínkou vyplnění tohoto Ježíšova zaslíbení je jeho povření k

 • Získávání učedníků (příkaz)
 • Jít
 • Křtít
 • Učit

Jakou souvislost s výše uvedeným má Ježíšův slib: „Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa“?

ZÁVĚR:

Je důležité odhalit smysl existence církve?

Je smyslem sboru dobrá organizace, programy…, nebo misie a důraz na 2. příchod Pána Ježíše Krista?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOL: KONEČNÁ OBNOVA JEDNOTY

11. ÚKOL: JEDNOTA V UCTÍVÁNÍ

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Jak můžeme dosáhnout jednoty? Stačí se na tom domluvit?

Koho, nebo co můžeme uctívat?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Co je pozoruhodného na andělovi, kterého popisuje Jan?

Neděle: UCTÍVÁNÍ STVOŘITELE A VYKUPITELE

Zjevení Janovo 4:8  Všechny čtyři bytosti jedna jako druhá měly po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř.

A bez ustání dnem i nocí volají: "Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází." 11  "Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest."                                                                    

Zjevení Janovo 5:9  A zpívali novou píseň: "Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován

svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras                                                                                                                               

10  a učinil je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí." Zjevení Janovo 5:12  slyšel jsem je mocným hlasem volat: "Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení."                                                                                                                                                              

13  A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: "Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!"

 

Máš potřebu něco, nebo někoho uctívat?

Proč je v nás touha něco nebo někoho uctívat?

Jak se může změnit náš život, když uctíváme Ježíše Krista? Co je důvodem k uctívání Boha?

 

 

Pondělí: FALEŠNÁ BOHOSLUŽBA

Co se stane, když uctíváme něco, nebo někoho jiného, než Boha?

Jak vypadá falešná bohoslužba?

Když neuctíváme Boha, co, nebo koho vlastně uctíváme?

Kdo je to šelma, jejíž jedna z hlav se uzdravila?

Proč lidé klekali před šelmou, když mají pokleknout před Stvořitelem?

Úterý: POSELSTVÍ PRVNÍHO ANDĚLA

Musí být anděl jen nadpozemská bytost?

Kde bere takový posel sílu k tomu, aby letěl, vznášel se, „byl nad věcí“?

Co je tím věčným evangeliem, které zvěstuje? (2.Tim.2:8).

Proč mocným hlasem vyzývá k bázni, když se Boha nemusíme bát, protože je láska?

Některé novozákonní příběhy o Ježíšových mocných činech končí slovy „obklopila je bázeň“.

Neznamená slovo bázeň spíš žasnutí nad Božími činy, než cokoliv jiného? (Mar.4:41 – Mat.8:27, atd.)  

Středa: STUDIUM BIBLE A SPOLEČENSTVÍ

Máš čas na čtení? Máš čas na čtení Bible?

Máš čas na studium Bible?

Proč je čtení Bible tak důležité?

Jak čtení Bibli může souviset se společenstvím?

Čtvrtek: LÁMÁNÍ CHLEBA A MODLITBA

Proč je důležité ve společenství jídlo? Co kladného to vytváří?

Co pro sbor znamená Večeře Páně?

Jak můžeme do našich sborů vnést svornost a vytrvalou modlitbu?

ZÁVĚR:

Které téma tě v tomto úkolu nejvíc zaujalo?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOL: CÍRKEVNÍ ORGANIZACE A JEDNOTA

10. ÚKOL: JEDNOTA A NÁPRAVA VZTAHŮ

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Je důležité napravovat vztahy?

Kde potřebuješ vztahy napravit?

Jak důležitá je jednota vztahů v manželství, v rodině, ve sboru?

Jakou roli v tom hraje tvoje jednota s Bohem?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Proč apoštol Pavel píše o tom, že jsme Boží nepřátelé?

Cožpak není napsáno, že Bůh je láska?

Kdy jsme v nepřátelském postoji vůči Bohu?

Jak se mohu smířit s Bohem?

Neděle: OBNOVENÍ PŘÁTELSTVÍ

Je těžké obnovovat rozbité vztahy?

Jak se obnovuje přátelství?

Je na to nějaký recept?

Jak těžké a složité to bylo pro apoštola Pavla, obnovit přátelství s Barnabášem a s Markem?

Je snadné pro někoho, kdo káže milost, pokoru, pokání, být opravdu milosrdný, pokorný, obrácený?

Nebo nás natolik ohrožuje tvrdost, pýcha, samolibost, že obnova není možná?

Pondělí: NEJPRVE OTROK, POTOM SYN

Co mohl apoštol Pavel Filemonovi nařídit?

O kterém synovi Pavel Filemonovi píše?

Kdo to byl Onezim? Kdo byl Filemon? Co se mezi nim stalo?

Jaké šance měl otrok Onezim?

Co se mezi nimi změnilo dík milosti PJK?

Nakolik se máme, nebo můžeme zasadit o dobré vztahy?

 

Úterý: DUCHOVNÍ RŮST A JEDNOTA

Jak si představuješ růst církve?

Co o sobě hovoří společenství, kde jeden se hlásí k Pavlovi, druhý k Apollovi?

Co by mělo být typické pro Boží spolupracovníky?

Co je základním kamenem ve sboru, ve kterém se nacházíš?

Co když je základem; učení, informace, organizace, pýcha,…Jak může takové společenství růst?

Roste tvůj sbor?

Středa: ODPUŠTĚNÍ

Co je to odpuštění? Můžeš to popsat na nějakém příkladu?

Jak nás, jako Ježíšovy následovníky apoštol Pavel nazývá?

Co pro nás znamená smíření s Bohem?

Jak se nesmíření s Bohem může projevit vůči našim bližním?

Jak se můžeme naučit odpouštět?

Proč nemáme nechat zapadnout slunce nad našim hněvem?

Čtvrtek: OBNOVA JEDNOTY

Proč pokárat bratra MEZI ČTYŘMA OČIMA?

Proč podle Ježíšova příkazu nemáme mluvit s druhými lidmi o chybách druhých?

Proč nemáme hovořit ve sboru, s kazatelem, atd. o chybách a postojích našich bližních?

Co je to pomluva?

Proč je pomluva v našem trestním právním řádu klasifikováno jako trestný čin?

Jak na pomluvu nahlíží Bůh?

Jak nahlížíš na tuto definici pomluvy: „Pomluva je pravda, která by neměla být nikdy vyslovena?“

Jak se odnaučit pomlouvat?

ZÁVĚR:

Zhřeší-li tvůj bratr, pokárej ho mezi čtyřma očima. Co je cílem takovéhoto jednání?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOL: JEDNOTA V UCTÍVÁNÍ

9. ÚKOL: NEJPŘESVĚDČIVĚJŠÍ DŮKAZ

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Chceš-li někoho o něčem přesvědčit, co pro to můžeš udělat?

Máš něco, co má pro tebe cenu a význam, a chtěl bys o tom někoho přesvědčit?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Kdo to byl Kajifáš?

Nakolik byl nakloněn Kristu?

Co bylo obsahem proroctví, které vyřkl?

Co způsobila Ježíšova smrt? Co způsobila u tebe?

Neděle: POD KŘÍŽEM JEŽÍŠE KRISTA

Která význačná místa jsi navštívil?

Co to pro tebe znamenalo?

Co pro tebe znamená místo, kde umíral Ježíš?

Je místo pod křížem pro tebe význačné?

 • V něm jsme vykoupeni jeho krví
 • Naše hříchy jsou odpuštěny pro přebohatou milost
 • Dal nám poznat tajemství svého záměru

Pondělí: SLUŽBA SMÍŘENÍ

Máš rád nové věci?

Co to je nové stvoření v Kristu?

Jak vnímáš, že Bůh nás smířil sám se sebou?

Na co máme v evangelizaci položit důraz?

Proč zvěstovat smíření?

Úterý: PRAKTICKÁ JEDNOTA

Jaká doporučení nám dává apoštol Pavel? Ať je nám vzdálená všechna

 • tvrdost
 • Zloba
 • Křik
 • Utrhání
 • Každá špatnost

Buďte k sobě navzájem

 • Laskaví
 • Milosrdní
 • Odpouštějte si navzájem, jako Bůh v Kristu odpustil nám
 • Žijte v lásce

Jsou to dobré důrazy?

Jak se žije s takovým doporučením?

Jak tyto hodnoty můžeme zařadit úspěšně a efektivně do svého života?

Středa: JEDNOTA UPROSTŘED RŮZNOSTI

V jakých konkrétních situacích, třeba i ve sboru, můžeme prožívat různice, hádky, nedorozumění?

Proč se nemáme přít o názory?

Kdy nás může rozdělovat jídlo?

Proč jsou a mohou být lidé „slabí ve víře“? Jak se k takovým lidem chovat? 

Čtvrtek: JEDNOTA V POSLÁNÍ

Jaký význam má členství v církvi?

Je jednota cílem našeho snažení, nebo prostředkem k cíli?

Co je třeba přinést světu, lidem kolem nás?

Za jakých podmínek Pán denně přidával k jejich společenství?

Může to znamenat něco inspirativního pro nás?

ZÁVĚR:

Dovolme Pánu, ať z našeho života učiní ten nepřesvědčivější důkaz.

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOL: JEDNOTA A NÁPRAVA VZTAHŮ

8. ÚKOL: JEDNOTA VE VÍŘE

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Jakou máš představu o jednotě ve víře?

Co vnímáš, v tomto slova smyslu, pod pojmem víra?

 • Učení, soubor věroučných článků
 • Vztah k osobě, které věříme; důvěřujeme

Když s tebou někdo nesouhlasí v některých bodech učení, jak reaguješ?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Nezdá se ti tento test příliš radikální?

V čem vyniká křesťanství nad ostatní náboženství?

Neděle: SPASENÍ V JEŽÍŠI

Co pro tebe znamená oběť Pána Ježíše Krista?

Nakolik se ti změnil život, když jsi pochopil, že přijetím Ježíše přijímáš dar spasení?

Co se ve tvém životě změnilo nejradikálněji?

Římanům 3:24  jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.

25  Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří.Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy.

1 Janův 2:2  On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.

1 Petrův 2:21  K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. 22  On `hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest´. 23  Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě.

24  On `na svém těle vzal naše hříchy´ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 25  `Jeho rány vás uzdravily.´

Pondělí: DRUHÝ PŘÍCHOD JEŽÍŠE KRISTA

Slyšel jsi lidi kolem sebe, že by hovořili o konci světa?

Jaké názory tě v této věci upoutaly? Čemu věřit a čemu ne?

Proč je 2. příchod PJK přirovnán k bleskem ozářené obloze?

Skutky apoštolské 1:11  a řekli: "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet."

Zjevení Janovo 1:7  Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.

1 Tesalonickým 4:13  Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději.

14  Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.

15  Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme.

16  Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;

17  potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.

 

V poznámce úkolu čteme o „zpoždění“. Jak si udržuješ, i přes toto „zpoždění“ živé spojení s Kristem?

 

Úterý: JEŽÍŠOVA SLUŽBA V NEBESKÉ SVATYNI

Jak se služba ve svatyni dotýkala každodenního života běžného Izraelity?

Jak se tě dotýká skutečnost, že Ježíš, velekněz, který přináší skutečné dobro, je v nebeské svatyni?

Pomáhá ti „skutečné dobro, které přináší“ ve tvém životě?

Středa: SOBOTA

Proč se nám nedaří představit sobotu tak přitažlivě, aby ji lidé kolem nás začali brát vážně?

Proč je sobota znamením? Jaký je význam tohoto pojmu?

Jak nás poznamenává a mění Ježíšova přítomnost, která je zaslíbena jednou za týden, právě v sobotu, 24 hodin denně?

Jak mění naše sbory, naše shromáždění?

Je vidět, že jsme Jeho přítomností poznamenáni?

Čtvrtek: SMRT A VZKŘÍŠENÍ

Co pro tebe znamená učení o vzkříšení?

Proč se o tom dnes tak málo mluví?

Kde se vzala popularita učení o nesmrtelné duši, o reinkarnaci, život po životě…?

Kde se ztratila popularita učení o vzkříšení?

ZÁVĚR:

Co mohu udělat pro to, aby učení CASD bylo pro lidi krásné a hodné následování?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOL: NEJPŘESVĚDČIVĚJŠÍ DŮKAZ

7. ÚKOL: KDYŽ PŘÍJDOU KONFLIKTY

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Jak reaguješ, když přijdou konflikty? Jak se dají řešit?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Jak můžeme obléct Ježíše Krista?

Čím se mažou rozdíly mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou?

Neděle: ETNICKÉ PŘEDSUDKY

Je dobré, když sbor, církev roste?

Co když vznikne pocit nespravedlnosti? Jak to můžeme řešit?

Jakou úlohu v církvi měli apoštolové?

Jak přišli na to, co se Bohu líbí a co ne?

Proč se Bohu nelíbí, když se kazatelé věnují jiné službě, než modlitbě a kázání?

Není to málo?

Jaké vybavení měl ke své diakonské službě Štěpán?

Je to důležité i pro dnešní diakonii?

Pondělí: OBRÁCENÍ POHANŮ

Máš radost, když můžeš druhým lidem hovořit o Ježíši Kristu?

Jak se asi cítil Petr, když prožil zvláštní zkušenost a Boží vedení při seznámení s Korneliem?

Jestliže Bůh nikomu nestraní, jak to upravuje naše vztahy k lidem, kteří jsou jiní, mají jiné zvyky, chodí v jiný den do kostela než my…

Úterý: VEDENÍ DUCHA

Jak nejlépe máme řešit konflikty v církvi?

Proč se musel Petr hájit, když výsledkem jeho služby byl křest celé rodiny?

Co můžeme udělat proto, aby se zachovala jednota ve společenství?

Jakou roli v tom hraje Duch svatý?

Co ti lidé potřebují nejvíc slyšet?

Proč nade vše potřebují Ježíše?

 

Středa: JERUZALÉMSKÝ KONCIL

Myslíš, že je nutné dávat důraz na naše učení?

Nebo je důležité dávat důraz na osobu, Pána Ježíše Krista?

Na co dávali důraz zastánci tradice a obřízky?

Co na rozdíl od nich hlásali apoštolové?

Jak můžeme pokoušet Boha dnes?

Čtvrtek: NESNADNÉ ŘEŠENÍ

Jaké potíže mohou mít lidé, kteří přijdou do sboru a nemají kořeny v adventní tradici?

Jak takovým lidem můžeme pomoci?

Která doporučení ze Starého zákona měla být zachovávána?

 • Vyhnout se všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou
 • Nežít ve smilstvu
 • Nejíst maso s krví
 • Nepoužívat krev

V čem tyto pravidla chránila a doposud chrání církev?

ZÁVĚR:

Jak můžeme v našem prostředí efektivně řešit konflikty?

Jakou roli v tom hraje modlitba a vedení Duchem svatým?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOL: JEDNOTA VE VÍŘE

6. ÚKOL: OBRAZY JEDNOTY

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Jakou představu máš o jednotě ve sboru, o spolupráci, o vztazích, o růstu církve?

Který z biblických příkladů podle tebe nejvíce zjevuje Boží představu o jednotě? 

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Je dobré, když lidí v církvi přibývá?

  Není každý jiný? Jiná povaha, jiná výchova, jiné vlastnosti, jiné vzdělání, jiné povolání, někdo je pokřtěn rok, jiný 20 let… jak v tom případě můžeme být jednotní?

Neděle: BOŽÍ LID

Přemýšlíš nad tím, kdo jsi? Mohl bys to definovat?

Jak o tom hovoří Hospodin?

 • Jsi svatý lid Hospodina
 • Tebe si Hospodin vyvolil
 • Jsi jeho zvláštním vlastnictvím
 • Hospodin k tobě přilnul a vyvolil tě
 • Hospodin tě miluje a zachovává přísahu
 • Hospodin tě vyvádí pevnou rukou z otroctví

Co je pro tebe z těchto bodů nejdůležitější?

Pondělí: BOŽÍ RODINA

Jakou hodnotou je pro tebe rodina?

Jakou hodnotu má pro tebe duchovní rodina, sbor, církev?

Jakou hodnotu má kámen?

Jak získává na hodnotě, když je obyčejný kámen součástí stavby?

Proč je v této symbolice představen Ježíš jako základní kámen?

Jak se z neživých kamenů může stát Boží rodina?

Co tě nejvíc spojuje s Ježíšem Kristem?

Úterý: CHRÁM DUCHA SVATÉHO

Co víš sám o sobě? Jaké hodnoty jsou pro tebe důležité?

Co říkáš na to, že Bible hovoří o tobě jako o chrámu Ducha svatého? Co je na chrámech pozoruhodného?

Co by se stalo, kdybys nějaký chrám začal ničit?

Co se stane s člověkem, který ničí Boží chrám? Co takový člověk ve skutečnosti ničí?  

Středa: TĚLO KRISTOVO

Proč Bible představuje církev jako tělo?

Proč je Ježíš představen jako hlava?

Vnímáš to, když ve sboru někdo strádá, trpí, nebo se raduje, jásá?

Co by se stalo, kdyby byl člověk vůči svému tělu lhostejný?

Jak by se tento příměr mohl aplikovat na sbor?

Čtvrtek: OVCE A PASTÝŘ

Jak začíná Žalm 23? Jak to doplňuje Jan 10:11;14?

Co pro tebe znamená, že Ježíš je tvým pastýřem?

Jsi schopen zaslechnout, tam kde jsi, hlas dobrého Pastýře?

Jak se vypořádat se zlodějem?

Co je schopen ukrást nám, ovečkám Pána Ježíše Krista?

Jak to udělat, abychom nebyli ohroženi?

ZÁVĚR:

Co bylo v tomto úkole pro tebe inspirující a co tě nejvíc oslovilo?

K jakému rozhodnutí jsi ve svém životě při tomto studiu došel?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOL: KDYŽ PŘÍJDOU KONFLIKTY

5. ÚKOL: PROŽÍVÁNÍ JEDNOTY V RANÉ CÍRKVI

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Je to pro tebe přitažlivá myšlenka, prožívat ve sboru jednotu, radost, pěkné společenství? Nebo je to utopie?

Které prvky bys potřeboval včlenit do společenství, aby prožívání jednoty nebylo pouze výsadou rané církve?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Jsi vytrvalý ve čtení Bible?

Jaké prvky v sobě mělo učení apoštolů?

Neděle: DNY PŘÍPRAVY

Když máš před sebou něco důležitého, jak důkladně se připravuješ?

Je pro tebe důležité vylití Ducha svatého?

Je pro tebe důležitý 2. příchod Pána Ježíše Krista?

Jak se učedníci spolu s ženami a Marií připravovali? Co si z toho můžeme vzít my?

Pondělí: OD BABLONA PO LETNICE

Co bylo charakteristické pro Babylon?

Co pozoruhodného způsobil Duch svatý o letnicích?

Jaký význam měl svátek Letnic?

Jaký dopad to může mít na nás a naše společenství?

Úterý: JEDNOTA SPOLEČENSTVÍ

Co pozoruhodného vidíš na společenství apoštolů, kteří prožili vylití Ducha svatého? Co vše společně prožívali?

 • Byli spolu
 • Jedli spolu – lámali chléb
 • Modlili se
 • Prožívali bázeň
 • Prožívali mnoho zázraků a znamení
 • Měli vše společné
 • Prodávali majetek a rozdělovali všem potřebným
 • Každý den byli v chrámu
 • Domácí skupinky – lámali chléb a dělili se o jídlo
 • Radost a upřímné srdce
 • Chválili Boha a byli všemu lidu milí
 • Pán denně přidával ty, které povolal ke spáse

Co z toho prožíváme?

Co z toho bychom chtěli prožívat?

Středa: ŠTĚDROST A CHAMTIVOST

Nakolik je ti vlastní štědrost?

Nakolik člověka ohrožuje chamtivost?

Jakou to má souvislost s jednotou v rané církvi?

Jak se to stalo, že ti, co uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce?

Jak to můžeme prožít dnes?

Myslíš, že je to možné v dnešní době, v našem prostředí, v mém životě?

Čtvrtek: PAMATUJME NA CHUDÉ

Jakou roli v našem životě hraje péče o chudé?

Jak rozlišovat mezi potřebným a nepracujícím člověkem, který nevytváří žádné hodnoty?

Jakou zkušenost máš s tím, že tě Pán Bůh ve své moci zahrnul všemi dary milosti?

Jaký to má důsledek? Přebývá ti, abys měl dostatek pro každé dobré dílo?

ZÁVĚR:

Jak vnímáš větu, že štědrost ze strany věřících byla důsledkem vylití Ducha svatého?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOL: OBRAZY JEDNOTY

4. ÚKOL: „KLÍČ K JEDNOTĚ“

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Už jsi klíče, třeba od bytu, od auta hledal? Jaké pocity jsi při tom měl?

K čemu je klíč důležitý?

Skutečně existuje klíč k jednotě? Jak vypadá? Kde se vyrábí?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Jaký plán má Bůh pro věřící lidi?

Jak do toho plánu zapadáš ty?

Neděle: POŽEHNÁNÍ V KRISTU

Proč jsi věřící člověk?

Co ti dává vědomí, že jsi křesťan?

V čem tě to posouvá dopředu?

Pomáhá ti křesťanství k jednotě?

Jak prožíváš skutečnost, že jsme v Kristu obdařeni vším duchovním požehnáním nebeských darů?

Pondělí: BOURÁNÍ ZDÍ A BUDOVÁNÍ SVATÉHO CHRÁMU

Byl jsi někdy při bourání domu, zdi…? Jak „příjemná“ práce to je?

Pracoval jsi někdy na stavbě?

Jaké to bylo, když stavba „rostla pod rukama“?

Jaké výhody, přednosti a výsady má věřící člověk, patřící do církve, do společenství?

Proč je církev přirovnána ke stavbě? Jak probíhá taková stavba?

 • Základy – z čeho jsou tvořeny
 • Úhelný kámen
 • Pojivo – proč pevné; co je pojivem?
 • Růst stavby - budování

Kde v tomto popisu je obsažen smysl a důvod existence církve?

Proč zde církev je?

Je cílem církve jednota, svatost, bezchybnost, nebo vztah se svatým Ježíšem, růst duchovní i početní, jednota jako produkt spojení s Bohem, budování?

Úterý: JEDNOTA TĚLA

Jakou zkušenost máš s Božím povoláním?

Prožil jsi při tom nějakou zkušenost?

Jaký je rozdíl mezi ovocem Ducha a dary Ducha?

Proč ovoce Ducha znamená víc, než dary Ducha?

Jak ovoce Ducha přispívá k jednotě?

Proč dary bez ovoce vedou k nejednotě?

Proč podle tebe apoštol Pavel napsal tyto rady?

 • Dělat životem čest
 • Vždy skromní
 • Tiší
 • Trpěliví
 • Snášenliví
 • Usilovat o jednotu
 • Být spojeni svazkem pokoji

Středa: VEDOUCÍ CÍRKVE A JEDNOTA

Jaké máš duchovní dary? Jak je mohu objevit?

Není například dobré zeptat se Dárce darů?

Proč zde jsou apoštolové, proroci, zvěstovatelé evangelia, pastýři a učitelé?

Jaký je jejich úkol? Jak sbor může připravit vyvolené, tedy každého pokřtěného člověka k dílu služby?

Děje se to v našich sborech? Nebo v tom má církev (výbor sboru, kazatelé, a další) nějaký dluh?

Čtvrtek: MEZILIDSKÉ VZTAHY V KRISTU

Proč máme dávat pozor na to, jak žijeme? Jak vlastně žijeme?

Jak si počínáme?

Proč nemáme promarnit čas?

Kdy jsme rozumní a kdy nerozumní? Co o tom rozhoduje?

Proč se nemáme opíjet? Nakolik je pro tebe důležité být plný Ducha?

Nakolik je možné vždy a za VŠECHNO děkovat?

ZÁVĚR:

K jakému rozhodnutí tě toto studium přivedlo?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: PROŽÍVÁNÍ JEDNOTY V RANÉ CÍRKVI

3. ÚKOL: „ABY VŠICNI BYLI JEDNO“

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Zdá se ti reálné přání, aby všichni byli jedno?

Co k tomu potřebujeme?

Kdy lidé mohou být zajedno?

Kdy náš sbor může být jednotný?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Za jakých podmínek může svět poznat, že Ježíš je poslán od Otce?

Jak bys popsal jednotu mezi Otcem a Synem?

K čemu jsme na základě jednoty mezi Synem a Otcem vyzváni?

Neděle: JEŽÍŠ SE MODLÍ ZA SEBE

Co vlastně od života čekáš? Můžeš to pojmenovat?

Za jakých podmínek mohl Syn oslavit Otce?

Co to z hlediska trojandělského poselství znamená pro nás? („..vzdejte jemu chválu.“)

Dal-li Bůh Ježíši pro nás „vše“, co je to nejvíc, co nám dal?

Je pro tebe život věčný „vše“?

Pondělí: JEŽÍŠ SE MODLÍ ZA UČEDNÍKY

Jak moc na tebe působí pravda?

Je pravda informace, nebo ještě něco více?

Jakou zkušenost máš s tím, že Bible, Boží slovo je pravda?

Jak Bible ovlivnila tvůj život?

Proč nás Ježíš posílá do světa? Co nás tam čeká?

 

Úterý: JEŽÍŠOVA MODLITBA ZA BUDOUCÍ UČEDNÍKY

Za koho se Ježíš vlastně modlil?

Může se stát, že skrze tvé slovo může někdo uvěřit? Je to řídký jev?

Co Ježíšovy učedníky navzájem spojovalo?

Jestliže se Ježíš modlil za budoucí učedníky, co asi Ježíš čeká dnes od tebe?

Středa: JEDNOTA MEZI KŘESŤANY

Myslíš, že by měli být křesťané jednotní?

Kolik církví je v ČR?

Jak můžeme být v naší církvi jednotní?

Proč asi Jan bránil v projevech duchovních darů člověku, který nepatřil do jejich skupiny?

Jak to viděl Ježíš? K čemu nás jeho reakce inspiruje?

Jak vnímáš Ježíšův postoj k „jiným ovcím, které nepatří do tohoto ovčince“?

Co se z toho mohu naučit?

Čtvrtek: VÍRA SDÍLENÁ V LÁSCE

Co je nového na novém přikázání?

Za jakých podmínek je možné, abychom se milovali tak, jak Ježíš miluje nás?

Jaký dopad to bude mít na evangelizaci?

Je lepší organizovat různé akce, přednášky, ADRA projekty, Kluby zdraví, rozdávat pozvánky a zvát lidi na tyto akce, nebo je lepší milovat tak, jak nás miluje Ježíš?

ZÁVĚR:

Co bylo v tomto úkolu pro tebe největší výzvou?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: KLÍČ K JEDNOTĚ

2. ÚKOL: PŘÍČINY NEJEDNOTY

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Kde hledat příčinu nejednoty?

Proč se lidé rozvádějí, když se brali z velké lásky?

Proč je nejednota při výchově dětí?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Kde a jak začíná moudrost?

Proč začíná právě bázní před Hospodinem? 

Neděle: „NAVRAŤTE SE, ODPADLÍ SYNOVÉ“

Myslíš, že bys měl ve svém životě něco napravit?

Jak to mohu udělat?

Říká-li Bible, že se máme navrátit, odkud a kam se navrátit?

Jaké změny a jaká požehnání čekají toho, kdo se vrátí, obrátí k Hospodinu?

Když uděláme něco nepatřičného, a chceme to napravit, jaký vztah k nám Pán  Bůh má?

Pondělí: KAŽDÝ DĚLAL, CO UZNAL ZA SPRÁVNÉ

Myslíš, že je správné, aby si každý dělal, co uznal za správné?

Proč myslíš, že je to dobré?

Proč si myslíš, že to je špatné?

Když něco dělám, přemýšlím o tom, zda to je v očích Božích dobré, nebo zlé?

Jaký problém měli Izraelci v době soudců?

Jak dnes můžeme urážet Boha?

Jaké jsou následky nevěry?

Úterý: ROZDĚLENÍ HEBREJSKÉHO NÁRODA

Vzpomínáš na dobu, kdy se rozpadlo Československo?

K čemu to bylo dobré?

Proč se rozpadl izraelský národ na dva oddělené celky?

Jakou roli v tom hrál král a jeho poradci?

Co se dalo udělat jinak?

Jaký plán měl Bůh s tímto národem?

Jaký plán má Bůh s našim společenstvím?

Středa: ROZKOL V KORINTU

Jak se dá řešit rozkol ve sboru? Co je k tomu zapotřebí?

Jaké problémy byly v Korintském křesťanském sboru?

Jaké otázky klade Pavel v úvodu svého listu?

 • Je snad Kristus rozdělen?
 • Což byl Pavel za vás ukřižován?
 • Nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo?

K čemu je Pavel nasměrovával? Co si měli uvědomit?

Čtvrtek: „PŘIJDOU MEZI VÁS DRAVÍ VLCI“

Proč se k sobě někdy někteří lidé chovají jako draví vlci?

Co je pro ně charakteristické?

Jak apoštol Pavel charakterizoval svůj vliv na společenství?

Proč máme dávat pozor na sebe i na společenství, do kterého patříme?

ZÁVĚR:

Jak můžeme odstranit příčiny nejednoty?

Co mohu udělat pro jednotu; v rodině, ve sboru, v práci…

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: „ABY VŠICNI BYLI JEDNO“

1. ÚKOL: STVOŘENÍ A PÁD

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Co pro tebe znamená učení Bible o stvoření?

Nakolik to je otázka víry a nakolik to je otázka důkazů?

Kam stvoření „padlo“?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Důvěřuješ Pánu Bohu? Jaký k tomu máš důvod? Z jakého důvodu Abram uvěřil Hospodinu? Jaké k tomu měl důvody? Kolik měl dětí, když mu Bůh sliboval hojné potomstvo? Kolik měl let?

Neděle: LÁSKA JAKO ZÁKLAD JEDNOTY

Jak ses cítil, když jsi byl účastníkem nějaké hádky, nejednoty?

Co se s tím dá dělat?

Co znamená, že nás Bůh stvořil ke svému obrazu?

Jaký vztah nám doporučuje Jan ve své epištole?

Proč je mezi lidmi lásky tak málo?

Pondělí: PRVNÍ NÁSLEDKY HŘÍCHU

Setkáváš se často s následky svého jednání? Jak ti je, když tě někdo z něčeho obviní?

Proč lidé mezi sebou takto jednají?

Co nejvíce ovlivňuje lidské vztahy?

Co se stane, když člověk dává přednost vlastním sobeckým sklonům?

Co to je hřích?

Úterý: NARŮSTÁNÍ NESOULADU

Co se stane, když se zlo, problém, hádka, dusno neřeší?

Jaké s tím máš zkušenosti?

Jaký je význam slova Bábel?

Nakolik se význam tohoto slova týká tebe?

Jak se vypřádat se zmatkem, který je v nás, který nás obklopuje?

Jaký problém měli lidé v zemi Šineáru?

Proč chtěli věž, vysokou až do nebe?

Nakolik tato věž byla vidět od Božího trůnu, když Bůh musel sestoupit, aby ji zhlédl?

Středa: ABRAHÁM – OTEC BOŽÍHO LIDU

Jakou hodnotu lidé přikládají víře?

Proč dnes tak málo lidí věří v živého Boha?

Co nejvíc hodnotíš na Abrahámovi?

Která zaslíbení a jaká naděje provázela život Abraháma a samozřejmě, také věřícího člověka?

Jak ospravedlnění z víry mění tvůj život?

Čtvrtek: BOŽÍ VYVOLENÝ LID

Je důležité být členem církve?

Jaká zaslíbení od Boha dostal vyvolený národ, církev Starého Zákona?

Proč si Bůh vyvolil Izraelský národ?

Proč k němu přilnul?

Co z toho se vztahuje na nás?

Proč má zde na zemi Bůh svůj lid, svoji církev?

ZÁVĚR:

Vážíš si toho, že jsi členem církve? Jsi na to hrdý?

Co můžeme udělat proto, aby v církvi, v mém sboru, bylo lépe, aby to byl rostoucí a dynamický sbor?  

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: PŘÍČINY NEJEDNOTY

13. ÚKOL: CESTA DO ŘÍMA (Sk.27-28)

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Jak reaguješ, když se ti změní plány? Jak snášíš změny?

Jaké změny musel Pavel zvládnout?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Jak zvládáš náročné situace? Zvláště, když máš mít nějaké náročné jednání?

Jakou hodnotu mělo Kristovo zaslíbení pro Pavla, když se měl obhajovat před císařem?

Jaký dárek dal Bůh Pavlovi?

Neděle: PLAVBA DO ŘÍMA

Jaká rizika čekala apoštola Pavla a posádku lodi?

Jak důležitá je v krizové situaci výzva k pozitivnímu myšlení?

Jak to udělat, abychom neztráceli naději?

Jak ve vypjaté situaci Pavel představuje Boha, kterému důvěřuje?

Pondělí: ZTROSKOTÁNÍ

Jaký vztah máš k lidem, kteří se v něčem „topí“? Jaká slova pro ně máš?

Máš pro ně taky „chleba“?

Co konkrétního udělal Pavel pro spolucestující na lodi?

Co to vypovídá o Pavlově postoji k životu?

Úterý: NA MALTĚ

Stal ses někdy, možná i nechtíc středem pozornosti? Jak ti při tom bylo?

Jak byla na Pavla upoutána pozornost?

Jak se na Pavlovi vyplnila prorocká slova PJK:

Marek 16:18  budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího,

nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je."?

Za jakých podmínek se splňují Boží zaslíbení?

Středa: PAVEL NAKONEC V ŘÍMĚ

Jak ti je, když se dostaneš někam, kde to neznáš?

Jak na tebe působí, když se tě tam někdo ujme a pomůže ti?

Jaké sdělení měl Pavel pro významné Židy v Římě?

Když Pavel hovořil o tom, v co Izrael doufá, o čem to vlastně hovořil?

V co doufáš ty? V čem vidíš smysl své víry?

Čtvrtek: VÍTĚZSTVÍ EVANGELIA

Jak dlouho zůstal Pavel v Římě?

Co mohl v tomto vězení dělat?

Nakolik ho zlomilo to, že nemohl nikam chodit?

Když byl Pavel v domácím vězení navštíven, jak nejlépe ho mohli návštěvníci povzbudit?

Když za ním přišli, viděli ztrápeného muže, nebo jim tento vězeň měl co dát?

ZÁVĚR:

Co můžeš nabídnout lidem ve svém okolí?

Jaká hodnoty šíříš kolem sebe?

Nakolik tě oslovily myšlenky z páteční poznámky?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ČTVTLETÍ: JEDNOTA V KRISTU

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: STVOŘENÍ A PÁD

12. ÚKOL: PAVLOVO UVĚZNĚNÍ V CESAREJI (Sk.24-26)

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Dostal ses někdy do situace, kde jsi cítil, že ti bylo ublíženo?

Že se spravedlnost vzdálila?

Zastal se tě někdo?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

V jaké situaci byl Pavel, když vyřkl tato slova?

Jaké přání vyjadřuje apoštol Pavel?

Měl bys odvahu říct něco podobného?

Neděle: PAVEL PŘED FELIXEM

Myslíš, že je lehké nechat se soudit?

Kdyby ses dostal do podobné situace jako Pavel, jakou šanci dnes máme na spravedlivý proces?

Na čem hlavně záleží?

K čemu se Pavel před soudem přiznal?

Jakou motivací bylo jeho přiznání pro soudce i žalující stranu?

Co je to neporušené svědomí před Bohem a před lidmi?

Pondělí: PAVEL PŘED FESTEM

Už ses chtěl někdy někomu zavděčit?

Jakou chybu při tom Festus udělal?

Čeho se Pavel obával, když se odvolal k císaři?

Myslíš, že je lehké být křesťanem?

Jaké vědomosti o Pavlově případu měl Festus?

Jestliže dobře věděl o Pavlově nevině, proč ho nepropustil?

Úterý: ROZHOVOR VLÁDCŮ

Jaký problém řešil Festus?

Jak to, že nemohl nic o Pavlovi napsat?

Co bys o něm napsal ty?

Z čeho bys Pavla obvinil?

Na který bod víry kladl Pavel největší důraz?

Bylo-li pro Pavla vzkříšení Ježíše z mrtvých tak důležité, jak důležité je učení o vzkříšení pro nás dnes?

Proč se o vzkříšení tak málo mluví? (více se mluví o sobotě, o víře ve stvoření…)

Středa: PAVLOVA OBHAJOBA

Jaký hlavní bod obhajoby Pavel přednesl?

O jaké nebeské vidění šlo?

Co je pro tebe nejdůležitějším momentem a nejživější zkušeností v životě víry?

Jaký rozdíl byl mezi odsouzeným Pavlem a jeho soudci?

Jak bys popsal charakter dosouzeného a charakter soudců?

Čtvrtek: PAVEL A ŽIDOVŠTÍ VŮDCOVÉ

Jak moc znáš Písmo?

Jak dobře znáš proroctví?

Co bys mohl udělat pro lepší pochopení Bible a proroctví?

Věříš prorokům?

Věříš, že se Ježíš brzy vrátí?

V čem měl král Agripa problém?

Co znamená být „málem“ křesťanem?

ZÁVĚR:

Nakolik je důležité rozhodnout se cele pro Krista teď?

V čem je nebezpečí odkladu?

V čem je nebezpečí unáhleného rozhodnutí?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: CESTA DO ŘÍMA (Sk.27-28)

11. ÚKOL: PAVLOVO UVĚZNĚNÍ V JERUZALÉMĚ

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Jak moc těžké bylo pro aktivního apoštola uvěznění?

Jak na tebe působí nenadálé změny?

Nakolik se změnil Pavlův život?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Jakou cenu pro tebe mají Boží zaslíbení?

Co pro tebe znamenají slova „Neztrácej odvahu?“

Neděle: PAVEL A KŘESŤANÉ Z JERUZALÉMA

Jak si představuješ skutečně věřícího, opravdového křesťana?

Co by mu nemělo chybět? Čím by se měl vyznačovat?

Neslevil Pavel ze svých postojů, když přijal radu, aby se podrobil něčemu, čemu sám nevěřil?

V čem můžeme my „slevit“ a za jakou hranici bychom neměli jít?

Pondělí: NEPOKOJE V CHRÁMU

Stal ses někdy terčem domněnek a pomluv? Jak se tomu může člověk bránit?

Čím to, že lidé tak rádi „slyší“ na negativní obvinění?

Z čeho byl věřící Pavel obviněn věřícími Židy?

Jak se díváš na to, že se dobré myšlenky a zásady někdy mohou vynucovat násilím? Co je na tom špatného?

Úterý: PŘED DAVEM

Jakou sílu má dav?

Octl jsi se v situaci krajní bezmocnosti?

V čem byla síla projevu apoštola Pavla?

Proč Pavel v této vyhraněné situaci začal hovořit o svém osobním setkání s Ježíšem?

Hovořil jsi někdy s někým o svém obrácení? Jak to zapůsobilo na tvé posluchače? 

Středa: PAVEL PŘED VELERADOU

Potkal ses někdy s „příliš“ horlivým a nábožným člověkem? Jaký jsi měl z toho dojem?

Povzbudilo tě to setkání?

S jakými lidmi se Pavel setkal na veleradě? Jak mu pomohla znalost prostředí?

Čtvrtek: PŘESUN DO CESAREJE

Když se řekne slovo půst; co to v tobě vyvolává? Proč lidé drží půst?

Co o tomto náboženském úkonu hovoří tento příběh?

Jakou cestu měl Pán Bůh připravenou pro záchranu Pavla, když se zdálo, že už žádná cesta neexistuje?

Vidíš Boží cesty tam, kde žádnou cestu, nebo žádnou možnost nevidíš?

ZÁVĚR:

K jakému rozhodnutí tě přivedlo toto studium Bible?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: PAVLOVO UVĚZNĚNÍ V CESAREJI (Sk.24-26)

10. ÚKOL: TŘETÍ MISIJNÍ CESTA

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Jak byl Pavel motivován ke svým misijním cestám?

Jakou motivaci máš k tomu, abys hovořil o Bohu, nabídl Korespondenční kurz, nebo nějakou knihu…?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Jakou hodnotu přikládáš svému životu?

Co pro tebe znamená hlásání evangelia o Boží milosti?

Co je ve tvém křesťanském životě dominantní?

Neděle: PAVLOVA SLUŽBA V EFEZU

Znáš nějakého člověka, který byl pokřtěn více než jednou?

Co člověka vede k dalšímu křtu?

Proč se těch 12 mužů nechalo znovu pokřtít?

Nechybělo jim v životě víry něco?

Jak můžeme poznat, že nám v životě chybí Duch svatý?

Jak se změnili jejich vyjadřovací schopnosti, když přijali Ducha svatého?

Pondělí: POBOUŘENÍ V EFEZU

Jaké starosti měl Démétrios?

Nakolik byl ohrožen jeho výdělek zvěstováním evangelia?

Můžeme se s podobným postojem setkat také dnes?

Je ezoterika, psychotronika, atd. jen výdělečná činnost?

Jakou roli v tom hrají nečisté sily a nakolik se v tom projevuje láska k mamonu?

Úterý: SHROMÁŽDĚNÍ V TROADĚ

Kdy se tedy Pavel loučil s křesťany v Troadě?

Proč nemůžeme přijmout myšlenku, že je tím podpořeno svěcení neděle?

Co můžeme udělat pro to, abychom sobotu představili co nejpřitažlivěji?

Středa: MILÉT – PAVLOVO ROZLOUČENÍ

Jaké nejistoty právě řešíš?

Máš život hodně složitý a komplikovaný? Co se s tím dá dělat?

Jak tě povzbuzuje výrok, že tam, kde už nevidíš žádnou cestu, Bůh jich má dalších sto?

Jakou jistotu měl apoštol Pavel?

Jakou nejistotu apoštol měl?

Čtvrtek: TÝROS A CESAREA

Rozumíš Božímu vedení ve svém životě?

V textu čteme, ž Duch svatý varoval, Duch svatý vedl, Duch svatý nutil?

Nakolik je Boží vedení zřetelné? Jak se máme v životě orientovat?

ZÁVĚR:

Jak se cítíš, když čteš, jak mocně evangelium postupovalo v 1. století?

Proč to tak nejde ve století posledním (doufám)?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: PAVLOVO UVĚZNĚNÍ V JERUZALÉMĚ

9. ÚKOL: DRUHÁ MISIJNI CESTA (Sk. 16-18)

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Jaký měl Pavel důvod ke svým misijním cestám?

Napadá tě, že by sis mohl udělat taky nějakou svoji misijní cestu?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Jakým povzbuzením je pro tebe základní verš?

Neděle: NÁVRAT DO LYSTRY

Jaký vliv na Timotea měla jeho matka?

Jaký vliv měl na Timotea apoštol Pavel?

Kdy a v jaké situaci Pavel „ustoupil“ ze svých „zásad“?

Co je ústup ze zásad a ústup z tradice?

Jak je možné, že Duch svatý zabránil Pavlovi pracovat v některých místech?

Co z toho může vyplývat pro nás?

Pondělí: FILIPY

Může se stát, že i dnes potkáme někoho, kdo má věšteckého ducha?

Jak to, že mluvila celkem pozitivně o Bohu?

Jak mohl Pavel poznat, že to je zlý duch?

Je to jednoduché poznat?

Bylo to jednoduché, nebo složité pro Pavla vyhnat zlého ducha?

Jaké to je v dnešní době?

Jak bys hodnotil službu apoštolů pro Pána?

 • Velké vítězství, protože vyhnali démona
 • Velké pronásledování, bičování, vězení…
 • Velké požehnání, žalářník a jeho dům uvěřil a byli pokřtěni

Úterý: TESALONIKA A BEROJA

Jak se dařilo v Tesalonice?

Jak se dařilo v Beroji?

Jaký markantní rozdíl byl mezi křesťany v Tesalonice a v Beroji?

 • Byli přístupnější
 • Přijali evangelium s velkou dychtivosti
 • Každý den studovali a četli Písmo

Co je ti bližší? Tesaloničtí, nebo Berijenští?

Nakolik tě příklad Berijenských motivuje?

Středa: PAVEL V ATÉNÁCH

Nakolik náročné bylo hlásat evangelium v Aténách?

Jak se tato služba lišila od jiných měst?

Je těžké přinášet evangelium tak, bylo rozumět, co chceme říct?

Jsou mostové programy lepší, než osobní nesení evangelia?

Na co kladl Pavel v Aténách největší důraz?  

Čtvrtek: PAVEL V KORINTU

 

ZÁVĚR:

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: TŘETÍ MISIJNÍ CESTA

13. ÚKOL: PŘÍCHOD NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Jak Bible líčí konec světa?

Je to konec, nebo začátek něčeho lepšího?

Spějeme jako lidstvo k lepšímu, nebo k horšímu? Jaký je v tomto ohledu tvůj názor?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Máš nějakou představu o návratu PJK na tuto Zemi?

Co chce říct Ježíš o svém příchodu, když ho přirovnává k bleskem ozářené obloze?

Neděle: „HOSPODINŮV DEN“ VE STARÉM ZÁKONĚ

Je Hospodinův den hrozbou, nebo vysvobozením?

Co rozhoduje o tom, zda Hospodinův den bude pro člověka dobrou zprávou?

Jakou roli sehraje Míkael v době, kdy nám bude krušno?

Jakou naději vidíš ve slovech, že ten, kdo je zapsán v Knize, bude vyproštěn?

Pondělí: KONEČNÉ BOŽÍ VÍTĚZSTVÍ V KNIZE DANIEL

Které období dějin je myšleno větou, „Ve dnech těch králů…“?

Jak na pohanského krále zapůsobila zvěst o jízdním řádu dějin a pádu kamene?

Myslíš, že zvěst Dan. 2 kapitoly může pohnout i ateistickým srdcem moderního českého člověka?

Jakou jistotu vyjadřují slova, že sen je pravdivý a výklad spolehlivý? 

Úterý: NADĚJE A DLOUHODOBÁ PERSPEKTIVA

Jak se ukázala Boží milost?

Co bylo možno vidět, když se milost ukázala? Co je tím myšleno?

K čemu je dobrá Boží milost?

 • Přináší spásu všem lidem
 • Vychovává nás k tomu, abychom se
 1. zřekli bezbožnosti
 2. světských vášní
 3. žili rozumně
 4. spravedlivě
 5. zbožně
 • A očekávali blažené splnění naději.

O jaké naději je zde řeč?

Jaký je význam slova blahoslavený?

Proč blahoslavený, nebo blahoslavená naděje?

Středa: JEŽÍŠŮV NÁVRAT – VIDITELNÁ HISTORICKÁ UDÁLOST

Má-li být 2. příchod PJK viditelná událost, co asi uvidíme?

 • Bude přicházet na oblacích nebeských s velikou mocí a slávou
 • On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice
 • Shromáždí své vyvolené ze všech světových stran

Jde o zničení, nebo obnovení?

Čtvrtek: VZKŘÍŠENÍ K ŽIVOTU

Věříš ve vzkříšení? Co to je?

Jak se tato naděje dotkla Lazara?

Co pro tebe znamená vzkříšení PJK?

Všiml sis při čtení knihy Skutkové apoštolů, že apoštolové za naději na vzkříšení byli ochotni trpět?

ZÁVĚR:

Co říkáš na slova Williama Shakespera o smyslu života bez naděje? (viz pátek)

Co ti přineslo v tomto čtvrtletí při studiu Bible největší užitek?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ČTVRTLETÍ: SKUTKY APOŠTOLŮ

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU:  BUDETE MÝMI SVĚDKY

12. ÚKOL: BABYLON A HARMAGEDON

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Nakolik ti jsou jasné pojmy uvedené v nadpisu?

Děsí tě takové pojmy, jako je např. Harmagedon?

Pokud se objeví nějaká nejasnost, nebo nesrozumitelný pojem, jak to na tebe působí?

Jak tě to motivuje? Vede to do pokory, protože ne vše víme a do nového zahloubání se do Písma?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Jaký dojem na tebe dělá žena, která má na čele nápis: „Babylon, velký, Matka všeho smilstva a veškeré ohavnosti na zemi?“

Jak tato nádherně vypadající žena, mocnost, skončí?

Neděle: „VÍNO JEHO SMILSTVA“

Jaká dobrá zpráva je v úvodním verši zachycena?

Co pro tebe znamená, že padl, padl Babylon?

Jak se to může stát realitou ve tvém životě, že padne, padne zmatek?

Co je pro Babylon podle tohoto verše typické?

Jak se projevuje, že Babylon je doupě démonů?

Co znamená „víno smilství“?

Pondělí: PÁD BABYLONU

Proč Babylon padl?

Co to znamená pro obyvatele novodobého Babylonu?

Co to jsou za lidé, kteří mají vyjít z Babylonu?

Potkáváš je na ulici, v práci, v obchodě…?

Proč mají vyjít z Babylonu?

Jak se z Babylonu vychází?

Jak jim v tom mohou pomoct obyvatelé Jeruzaléma?

Úterý: HARMAGEDON

Co znamená vyschnutí řeky Eufrat? Jakou indicii máme v historii?

Jak mohu pomoct v přípravě cesty Krále a králů?

Co vychází z úst Božích nepřátel?

Jak jsou ohroženi vládci tohoto světa?

Jakou šanci mají ti, co stojí na Boží straně, když ví, že zde jsou tři nečistí duchové, duchové ďábelští?

Jak se tomu bránit?

Co to je Harmagedon?

Středa: VZNIK KRIZE A HORA KARMEL

Do jakého problému se dostal Boží lid za krále Achaba a proroka Eliáše?

Do jakého problému se dostává dnešní křesťanství?

Platí dnes, že se opouští Hospodinova přikázání?

Jsou krize k užitku, nebo nás ničí?

Čtvrtek: HARMAGEDON A HORA KARMEL

Jak Bůh vyřešil krizi na hoře Karmel?

Jak to povzbuzuje tvoji víru?

Jaký význam, v době a v situaci, ve které žiješ, mají slova: „Jen Hospodin je Bůh! Jen Hospodin je Bůh“?

ZÁVĚR:

Jak ti toto studium pomohlo ke kvalitnějšímu postoji ke Králi králů?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU:  PŘÍCHOD NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

11. ÚKOL: BOŽÍ PEČEŤ, NEBO ZNAMENÍ ŠELMY?

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Jak vnímáš sám sebe?

O čem svědčí tvůj charakter?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Co krásného ukazuje Bůh Janovi? Co Jan vlastně vidí?

Jsi přesvědčen, že se to týká i tebe?

Neděle: ZNAMENÍ VĚRNOSTI BOŽÍHO LIDU

Jak mohu poznat, že jsem věrný Pánu Bohu?

Je dobré si všimnout, že věrnost je jedno z ovoce Ducha svatého.

Byla důležitá obřízka? Jaký měla smysl?

Byla a je důležitá sobota? Jaký má pro nás význam?

Jak sobota působí na náš charakter? Jak náš charakter poznamenává sobotní setkání s Ježíšem?

Pondělí: ŠELMA A FALEŠNÉ UCTÍVÁNÍ

Jaký je rozdíl mezi správným a falešným uctíváním?

Podle čeho poznám, že správně uctívám Boha?

Znamená-li znamení něco, co poznamenává naši osobnost, nakolik je důležité nechat se formovat Bohem, Biblí, modlitbou, shromážděním…?

Jak dopadne šelma a ti, co falešně uctívají Boha? Je to správné, že dopadnou špatně?

Úterý: BOŽÍ PEČEŤ

Jak mě ovlivňuje to, čemu věřím, čemu naslouchám, co vidím?

Jak mě ovlivňuje společenství s Bohem?

Co se do mě vtiskne, když čtu Bibli a modlím se?

Myslíš si, že Boží pečeť je něco, co jednou dostaneme, nebo co se děje právě teď?

Dělá ze mě Boží pečeť lepšího člověka?

Středa: ZNAMENÍ ŠELMY DNES

Co je smyslem působení šelmy?

Proč a k čemu chce svádět obyvatele země?

Proč rozkazuje, když víra v Boha ze otázkou svědomí a přesvědčení?

Jaký má šelma charakter (znamení), když vydává ortel smrti?

Co to svědčí o charakteru církve, církví, které budou vynucovat poslušnost?

Čtvrtek: SOBOTA JAKO PEČEŤ

Proč je důležitá sobota?

Jak to, že sobotu bere vážně jen malá hrstka lidí?

Jak můžeme přitažlivě představit sobotu našemu okolí?

Je-li sobota pečetí, tedy znamením, jak moc tě poznamenává setkání s Pánem soboty?

Prožíváš změnu charakteru, nebo jen sedíš ve sboru s vědomím, že děláš něco správně?

ZÁVĚR:

Co bylo v tomto studiu pro tebe důležité?

Jak můžeme pomoc těm, co sobotu nezachovávají?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: BABYLON A HARMAGEDON

9. ÚKOL: NOVODOBÝ BABYLÓN

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Máš obavy z budoucnosti? Proč ano, proč ne?

Je-li význam slova Babylón zmatek, jak vypadá novodobý Babylón, neboli moderní zmatek?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Jakou jistotou je pro tebe Mikael, Ježíš Kristus? Vnímáš, že při tobě stojí?

Že tě podpírá? Víš, že v nebi mají knihy? Mají tam i tvé jméno?

Neděle: UZDRAVENÍ SMRTELNÉ RÁNY

Jak se díváš na nynější křesťanství? Je k dobru v tomto světě?

Jak se křesťanství projevovalo ve středověku?

Jak bychom mohli definovat křesťanství?

Je křesťanství a „křesťanství“? Jak se od sebe odlišuje?

Kdy se křesťanství může podobat šelmě?

Proč papežství dostalo smrtelnou ránu?

Pondělí: ŠELMA ZE ZEMĚ

O kom proroctví hovoří, že je Beránek Boží? Jak se projevoval?

Koho představuje beránek ve Zjevení 13? Proč je tak vykreslen a nazván?

Jak mluvil Beránek, Ježíš Kristus?

Jak mluví beránek ze Zjevení 13?

Jakému vlivu  podléhá? Jakou má inspiraci?

Jaký je mezi nimi rozdíl?

Jak na tebe působí jednotlivé církve? Jaký má na člověk církev vliv?

Úterý: PROBLEMATIKA UCTÍVÁNÍ

Jak se projevuje úcta k Bohu?

Co znamená pokleknout před Bohem?

Je to stav srdce, nebo postoj těla?

Jak se projeví úcta k Bohu ve shromáždění?

Je důležitá vážnost, nebo srdečnost?

Svatý hluk, nebo ticho?

Je-li Bůh nejvyšší autoritou, nestojí za to vyřešit si otázku úcty, uctívání?

Když jednou budeme sedět na trůnu a soudit, nestojí za to už teď se podle toho chovat?

Středa: „VELKÝ BABYLÓN“

Jak vypadá velký Babylón?

 • Žena oděna purpurem a šarlatem
 • Ozdobena zlatem, drahokamy, perlami
 • V ruce drží zlatý pohár, plný ohavnosti a nečistoty svého smilství
 • Na čele má jméno VB, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi
 • Je opilá krví svatých a krví Ježíšových svědků

Může mít velký Babylón nějaký vliv na Boží lid?

Čtvrtek: „VYJDI Z NĚHO, MŮJ LIDE“

Má-li Boží lid vyjít z Babylónu, z čeho má vyjít?

Co konkrétně mohu udělat sám pro sebe, abych vyšel ze svého zmatku, Babylónu?

Co mohu udělat pro Boží děti v tom skutečném, náboženském, materialistickém Babylónu?

ZÁVĚR:

Co mohu udělat pro to, abych se vyhnul babylónskému stylu života?

Jak vidíš sám sebe v problematice dobra a zla?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: BOŽÍ PEČEŤ, NEBO ZNAMENÍ ŠELMY?

9. ÚKOL: PODVOD NA KONCI ČASU

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Byl jsi již někdy podveden, oklamán, obelhán? Jak ses cítil?

Dá se tomu nějak bránit?

Jak to, že se tak málo ví o tom, že satan je podvodník?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Co ti říká pojem drak? Jakou představu navozuje?

Jaké pocity máš, když se setkáš s pojmem:

 • Had
 • Ďábel
 • Satan

Neděle: NEJVĚTŠÍ PODVOD

Jestliže se strhla bitva na nebi, kdo se jí účastnil? Jak dopadla?

Je možné dokázat, že satan je skutečná bytost?

Proč se snaží o to, aby se o něm nevědělo?

Pondělí: DVA VELKÉ PODVODY

Kdo jsou falešní apoštolové, nepoctiví dělníci?

Kdo se přestrojuje za apoštoly Kristovy? Co to jsou za lidé?

S jakým úmyslem se satan převléká za anděla světla?

Jaké poselství mohou přinést falešní apoštolové?

Jaké „světlo“ může satan nabídnout?

2 Tesalonickým 2:9  Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin,

klamná znamení a zázraky

10  a všemožnou nepravostí bude svádět ty,

kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.

Zjevení Janovo 20:10  Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera,

kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok.

A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.

Je těžké přijmout a milovat pravdu? Co je to Pravda? (Jan 14:6)

Úterý: NESMRTELNOST DUŠE

Kdo jediný je podle Bible nesmrtelný?

Co je to nesmrtelnost?

Co je to duše?

Má člověk duši, nebo je duše?

Co se děje při „klinické smrti“?

Jakou roli v přijetí Boha hraje svobodná vůle?

Je-li při klinické smrti schopnost volby nulová, může to být Bůh, který je za zvláštními a tajuplnými prožitky?

Kazatel 9:5  Živí totiž vědí, že zemrou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna,

jejich památka je zapomenuta.

6  Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly

a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje.

 

Žalmy 115:17  Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha.

Žalmy 146:4  Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány.

1 Korintským 15:16  Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus.

17  Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších,

18  a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu.

 

Daniel 12:2  Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.

Středa: SOBOTA A EVOLUČNÍ TEORIE

Čím je sobota výjimečná?

 • Hospodin požehnal
 • Hospodin posvětil
 • Hospodin odpočinul

Má tuto výsadu nějaký jiný den?

 1. Den ---
 2. Den ---
 3. Den ---
 4. Den ---
 5. Den ---
 6. Den ---
 7. Den požehnal, posvětil, odpočinul¨

Ještě se divíme, že je křesťanství bez 7. dne tak „hladové“?

Čtvrtek: KDO BUDE NEJVYŠŠÍ AUTORITOU?

Co připomíná ona šelma, kterou Jan viděl?

Levhart, medvěd, lev?

Jak drak „obdaroval“ šelmu?

Kdo to je drak?

Co představuje šelma?

Jako je možné, a jak se to mohlo stát, že satan se dostává do křesťanství a dává do něj svoji sílu, trůn a velkou moc?

Kde se stala chyba?

Jak to, že někdo může obdivovat odpornou šelmu, která není ani levhart, ani medvěd, ani lev, ale nějakou zrůdou?

Kde se z křesťanství vypařila ta pravá autorita?

ZÁVĚR:

Nestojí za to, v době konce stát pevně za Beránkem? Nechtěl bys ho následovat?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: NOVODOBÝ BABYLON

7. ÚKOL: OČEKÁVÁNÍ KRISTOVA NÁVRATU (MAT.24 a 25)

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Jak vidíš svoji budoucnost? Jaké máš očekávání?

Provází tvůj život naděje?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Co si myslíš o společnosti, ve které žijeme?

Nakolik je čestná, nebo neseriózní?

Co s tím jako křesťané můžeme udělat?

Jak si představuješ lžimesiáše, lžiproroka? Může něco takového existovat i dnes?

Neděle: VAROVÁNÍ PŘED SVODY

Jak vnímáš „ověřené“, senzační zprávy, konspirační teorie o znameních předcházející Kristův návrat?

Proč Ježíš říká: Nevěřte? Kdo je to Mesiáš?

Kdo je to prorok? Kdo je to lžimesiáš, lžiprorok?

Jak se budou prezentovat? Jakou podivnou, ničivou sílu má jejich vystoupení?

Co mohou vyvolení udělat, aby nebyli svedeni?

Pondělí: VYTRVALOST AŽ DO KONCE

Jsi vytrvalý? K čemu to je dobré?

Proč vytrvalý až do konce?

V čem máme být vytrvalí?

Rozmůže-li se podle proroctví nepravost, jak bude svět vypadat?

Co to je nepravost? Jaké jsou důsledky nepravosti?

Úterý: ZNESVĚCUJÍCÍ OHAVNOST

Co je to svatost?

Co je opakem svatého života? Jaké to má důsledky?

Jak se svatost, nebo znesvěcení projevuje v lidské povaze?

Jak se projevoval malý roh?

 • Velmi se vzmáhal
 • Sahal až k nebeskému zástupu
 • Srazil na zem část toho zástupu, totiž hvězd
 • Vypjal se až k veliteli toho zástupu
 • Zrušil každodenní oběť
 • Rozvrátil příbytek jeho svatyně
 • Zástup byl sveden ke vzpouře
 • Pravdu srazil na zem
 • Dařilo se mu, co činil

Co hrozného má malý roh na svědomí?

Středa: DESET DRUŽIČEK

Už se ti stalo, že jsi zaspal? Jaké to mělo důsledky?

O jaké svatbě hovoří toto podobenství?

Může 2. příchod Pána Ježíše přinést očekávajícím nějaké překvapení?

Proč si družičky dávaly do pořádku lampy?

Kdo z křesťanů je pošetilý a kdo rozumný?

O čem rozhoduje olej?

Jsi stále nadšený z toho, že se blíží Kristův příchod?

Proč je nebezpečná náboženská povrchnost?

Čtvrtek: SVĚŘENÉ HŘIVNY

Jsi schopný člověk? K čemu své schopnosti užíváš?

Jaké máš schopnosti?

Jaký problém měl člověk, kterému byla svěřena jedna hřivna?

 • Znal svého Pána
 • Znal ho jako tvrdého Pána
 • Bál se svého Pána
 • Dobře ukryl to, co mu Pán svěřil

Jaké hodnocení si vysloužil?

 • Špatný
 • Líný
 • S vědomostmi o Pánu

Může takto vypadat křesťanství?

Může to něco vypovídat o nás osobně, o církvi, o sboru, ve kterém žijeme?

ZÁVĚR:

Která myšlenka, či příběh tě dovedly ke konkrétním postojům, či změnám?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: ZÁVĚREČNÉ VOLÁNÍ K POKÁNÍ

6. ÚKOL: „ZMĚNA“ ZÁKONA

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Máš rád změny?

Co tak změna silničního zákona?

Například jízda bez omezení a bez pravidel?

Jak to může dopadnout, když člověk mění Boží zákon?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Kdo bude mluvit proti Nejvyššímu? (Ono se to dá, beztrestně mluvit proti Nejvyššímu?)

Kdo a proč bude hubit svaté Nejvyššího?

Kdo a proč se bude snažit změnit doby a zákon?

Komu budou svatí vydáni?

Bude to donekonečna?

Neděle: NAŠE SLABOST A KRISTOVA MILOST

Víme…začíná úvodní text. Co víme o zákonu a co víme o sobě?

Jestliže jsem ubohý a zaprodaný hříchu, jaké existuje řešení této situace?

Jaké následky má, když jinak myslíme a jinak jednáme?

Co pro tebe znamená, že jsi v Kristu Ježíši?

Když se máme všichni postavit před soudnou stolicí Kristovou, co se v našem životě musí odehrát, aby nám nehrozilo odsouzení?

Pondělí: ZÁKON A HŘÍCH

Byl jsi někdy oklamán? Jaké tě při tom ovládaly pocity?

V čem nás může oklamat hřích?

Znáš lidi, kteří jsou zlem, hříchem, satanem oklamáni?

Co jim může pomoct?

Jakou roli v našem životě hraje Boží zákon?

K čemu je dobrý a důležitý? 

Úterý: OD SOBOTY K NEDĚLI?

Čím je pro tebe sobota?

Proč ví tak málo lidí ví o tom, že sobota je ten pravý den odpočinku a čas setkání s Ježíšem?

Čím to, že neděle je tak zakořeněná v myslích lidí?

Jak představit sobotu, aby lidé začali toužit po zachovávání tohoto dne?

Středa: SEDMÝ DEN V NOVÉM ZÁKONĚ

Co ti přináší svěcení soboty?

Jak vypadá sobota bez osobního setkání s Pánem soboty?

Jak naopak vypadá, když Ježíše pozveme do svého nitra a jdeme s touto jistotou do sboru?

Mám-li v sobotu společenství s Ježíšem, nakolik to ovlivní kvalitu mého společenství?

Čtvrtek: POKUSY ZMĚNIT SOBOTU

Komu a proč vadila sobota?

Proč byla prosazena neděle?

Kdo stojí za „malým rohem“, nebo onou šelmou ze Zjevení 13?

Proč satanu tolik vadí sobota? Co to o něm odhaluje?

ZÁVĚR:

Co můžeme udělat pro to, aby sobota byla přitažlivá pro naše okolí?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: OČEKÁVÁNÍ KRISTOVA NÁVRATU (MAT.24 a 25)

5. ÚKOL: KRISTUS V NEBESKÉ SVATYNI

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Všiml sis toho, že lidé mají tendenci vždy někoho uctívat?

Jak jsi na tom ty? Co, nebo koho uctíváš?

Co ti to přináší?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Co si myslíš o tom, že Ježíš je jméno nad každé jméno? Nejsou i jiná velká jména?

Proč právě před Ježíšem se má sklonit každé koleno, každý člověk, dokonce vše na nebi, na zemi i pod zemí?

Vyznává také tvůj jazyk, že Ježíš Kristus je Pán?

Co ti toto vyznání přináší?

Neděle: NEJVYŠŠÍ OBĚŤ

Myslíš, že jsou pro nás důležitější znalosti o minulosti, nebo budoucnosti?

Co považuješ za nejvyšší oběť?

Co bylo zákonu nemožné?

Jak se můžeme stát spravedlivými a tak dostát požadavkům zákona?

Co je klíčové při používání vůle?

Jaké výhody má člověk, který se neřídí svou vůlí, ale vůlí Ducha?

Pondělí: BERÁNEK BOŽÍ

Z jakého důvodu je Ježíš nazván Beránkem?

Když Jan popisuje dění kolem trůnu, co viděl? Co slyšel?

Hoden jest Beránek, ten obětovaný přijmout:

 • Moc
 • Bohatství
 • Moudrost
 • Sílu
 • Poctu
 • Slávu
 • Dobrořečení

Co je slyšet od všeho stvoření na nebi, na zemi, pod zemí, v moři?

Tomu, jež sedí na trůnu a Beránkovi

 • Dobrořečení
 • Čest
 • Sláva
 • Moc

Co to vypovídá o atmosféře v nebi?

Má to nějaký dopad na církev na zemi? Třeba na tvůj sbor?

Úterý: NÁŠ VELEKNĚZ

Kdo to je kněz, nebo velekněz?

Jakou představu máš o jeho činnosti?

Potřebujeme dnes velekněze? Proč?

Jak nahlížíš na to, že žádné kněze na zemi nepotřebujeme?

Co říkáš na to, že ty sám jsi královské kněžstvo, pokud denně přijímáš Ježíše do svého srdce?

Středa: KRISTUS – NÁŠ PROSTŘEDNÍK

Vzpomínáš na někoho, kdo ti v životě pomohl?

Jak ti pomohl ve tvém životě Kristus?

Čtvrtek: KONEČNÝ DEN SMÍŘENÍ

Co pro tebe znamená smíření?

Potřebuješ se s něčím, nebo s někým smířit?

Co mohu udělat proto, abych žil v trvalém smíření s Bohem?

ZÁVĚR:

V pondělní poznámce dole je uveden verš Žd.9:25-28.

Můžeme brát podle tohoto vyjádření vážně skutečnost, že soud = spasení pro ty, kdo ho očekávají?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: „ZMĚNA“ ZÁKONA

4. ÚKOL: VĚČNÉ EVANGELIUM PRO DOBU KONCE

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Co si představuješ pod pojmem doba konce?

Těšíš se, až bude konec zla, problémů, nemoci, smrti?

Jak blízko, nebo daleko je podle tebe doba konce?

Jakou roli v době konce hraje evangelium? Proč věčné evangelium?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Musí slovo anděl označovat jen nadpozemskou bytost?

Jaký je význam tohoto slova?

Může-li být andělem-poslem člověk, může se to týkat také tebe?

Neděle: OTCOVA LÁSKA

Jaký je Bůh, kterému věříš?

Vnímáš, že tě má Bůh rád?

Čím to je, že se tak málo hovoří o tom, že Bůh je láska?

Pondělí: KRISTOVA LÁSKA

Co ti vyvstane na mysli, když se mluví o Ježíšově lásce?

Jakou radu ohledně našeho postoje a myšlení dává Pavel?

Co na této radě důležitého vidíš?

Jak apoštol Pavel představuje Ježíšovo ponížení?

Způsobem bytí byl rovný Bohu, ale na své rovnosti nelpěl

Sám sebe zmařil

Zval na sebe způsob služebníka

Stal se jedním z lidí

V podobě člověka se ponížil

V poslušnosti podstoupil i smrt

A to smrt na kříži

Úterý: LÁSKA DUCHA SVATÉHO

Jakou roli ve tvém životě hraje Duch svatý?

Jak ho představil Ježíš? Co nám chce ukázat?

Myslíš, že je důležité vnímat svoji hříšnost? Proč?

Je rozdíl v tom, když nám člověk řekne, že jsme hříšní, nebo když nám náš stav představí Duch svatý?

Středa: JISTOTA SPASENÍ

Jaké jistoty v životě vlastně máš?

Dá se bez jistot žít?

Co vyplývá z jistoty, že je Ježíš v našem srdci?

Jaký dar nám Bůh nabídl?

Co znamená „Kdo má Syna, má život věčný?“

Jak mohu mít Ježíše denně ve svém životě?

Čtvrtek: VĚČNÉ EVANGELIUM

Jsi-li andělem-poslem, potom kde Jan toho posla viděl?

Co nám dává sílu, abych se vznášeli a ne životem ploužili?

Jaký úkol stojí před takovým poslem?

Jak může pomoct věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu?

ZÁVĚR:

Která myšlenka z tohoto úkolu byla pro tebe nejdůležitější?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: KRISTUS V NEBESKÉ SVATYNI

3. ÚKOL: JEŽÍŠ A KNIHA ZJEVENÍ

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Jak moc tě zajímá budoucnost?

Co mohu udělat pro to, abych si v této otázce udělal jasno?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

O jakém vítězství tento verš mluví?

Jakou perspektivu podle tohoto verše máš?

Jak zvítězil Pán Ježíš Kristus?

Neděle: STRUKTURA KNIHY ZJEVENÍ

Jak se cítíš, když otvíráš a čteš knihu Zjevení Jana?

Jak tato kniha popisuje boj mezi dobrem a zlem?

Jak tento boj prožíváš ve svém životě?

Co znamená, že nyní přišlo spasení, moc a království?

Jak můžeme dosahovat vítězství v našem životě? Jde ti to?

Pondělí: OBRAZY JEŽÍŠE VE ZJEVENÍ

Jak kniha Zjevení hovoří o Ježíši?

Zjevení Janovo 1:5  a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země.

Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů.

Zjevení Janovo 1:18  ten živý; byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.

Zjevení Janovo 5:5  Ale jeden ze starců mi řekl:

"Neplač. Hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův; on otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou."

Zjevení Janovo 5:9  A zpívali novou píseň:

"Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě,

protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras

Zjevení Janovo 5:12  slyšel jsem je mocným hlasem volat:

"Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení."

Zjevení Janovo 21:6  A dodal: "Již se vyplnila.

Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec.

Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.

Úterý: MOTIV SVATYNĚ VE ZJEVENÍ

K čemu nás chce přivést pohled do svatyně? Jak je na začátku knihy popsán Pán Ježíš?

 • Oděný řízou až na zem
 • Na prsou zlatý pás
 • Jeho hlava a vlasy
 • Jeho oči – jako plamen ohně
 • Jeho nohy
 • Jeho hlas – jako zvuk příboje
 • V pravici drží 7 hvězd
 • Z jeho úst vychází ostrý, dvousečný meč
 • Jeho vzhled – jako když slunce září v plné síle

Středa: ZJEVENÍ JAKO SVĚDECTVÍ O KRISTU

Komu byla adresována kniha Zjevení?

Jakou perspektivu má z hlediska knihy Zjevení otrok?

Jak se z otroka může stát královský kněz? (Zjevení Janovo 1:6  a učinil nás královským kněžstvem…)

Čtvrtek: ZJEVENÍ, VZKŘÍŠENÍ A KRISTŮV PŘÍCHOD

Co pro tebe znamená Kristův návrat na tuto zem?

ZÁVĚR:

Jakou výraznou pravdu ti v tomto studiu kniha Zjevení zjevila?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: VĚČNÉ EVANGELIUM PRO DOBU KONCE

2. ÚKOL: DANIEL A DOBA KONCE

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Doba konce? Co má končit?

Je to dobrá zpráva, že skončí to, co co nás otravuje a působí problémy?

Kdy žil člověk jménem Daniel?

Kolik století uplynulo od jeho působení?

Co mohl Daniel vědět o době konce?

Myslíš, že je výhodou žit v době konce?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Který král Daniela oslovil?

Byl to věřící člověk?

Jak přišel k poznání, že Bůh je Bůh bohů a Pán králů?

Jakou roli v tom hrál Daniel?

Kolik mu v té době asi bylo roků?

Neděle: BÝT VĚRNÝ V MALÉM

Přečetl sis první kapitolu Daniela?

Všiml sis, že ve verši 5-7 nabízí Babylon:

 • Stravu
 • Vzdělání
 • Postavení
 • Nová jména

a od 9.-15. verše dává Bůh:

 • Dává milost
 • Dává krásný vzhled
 • Moudrost a vědění
 • Schopnost rozumět vidění a snům

Verš 8. je o rozhodnutí. Jakou sílu má tvoje schopnost správně se rozhodovat?

Pondělí: DANIELOVA POKORA

Přemýšlel jsi nad svými schopnostmi?

Určitě jako křesťan nejsi pyšný člověk; ale jsi hrdý na to, co dokážeš?

K čemu se Daniel před králem přiznal?

Jakým způsobem vyvýšil Boha?

Co nedokázali věštci, zaklínači, psychotronici, vědci, spiritisté na rozdíl od Daniela udělat?

Úterý: ZLATÁ SOCHA

Jaký je rozdíl mezi sochami, dle 2. a 3. kapitoly?

Jak to, že král Nabukadnézar, který na konci 2. kapitoly vyznává víru v Boha, ve 3. kapitole Boha, a jeho následovníky zesměšňuje?

Vnímáš nějaký náznak strachu v odpovědi tří mužů, kteří stáli před rozpálenou pecí?

Pokud mám strach z budoucích událostí o čem to svědčí?

Nelikviduje obava ze soužení radost z 2. příchodu PJK?

A jak to je s naší láskou, když v Bibli čteme, že „…dokonalá láska strach zahání a kdo se bojí,…“? 

Středa: OBRÁCENÍ POHANŮ

Proč se král dostává do problémů, které ho vyloučily ze společnosti?

Proč je pýcha tak nebezpečná?

Jestliže se mu vrátil rozum, jak čteme, jakým způsobem rozum ztratil?

Čím to je, že setkání s Bohem, i intenzivní, může vést pouze k částečnému obrácení?

Čtvrtek: DANIELOVA VĚRNOST

V čem ve svém životě vynikáš?

V čem vynikal Daniel?

Co pro Daniela znamenala modlitba?

Co znamená pro tebe?

Proč byla modlitba pro Daniela více, než život?

Jde dobře žít bez modlitby?

Daniel měl zvyk, 3x denně se modlit; které zvyky ti pomáhají ke kvalitě života?

ZÁVĚR:

Co je pěkného na době konce?

Co se ti na této době nelíbí?

Co bys chtěl změnit?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: JEŽÍŠ A KNIHA ZJEVENÍ

1. ÚKOL: VESMÍRNÝ KONFLIKT

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Jak ti je, když se dostaneš do nějakého konfliktu?

Byl jsi účasten nějaké takové nepříjemnosti?

Jak se konfliktům vyhýbat? Existuje nějaká možnost vyhnout se vesmírnému konfliktu? 

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Která mocnost stojí za všemi konflikty?

Jakou v tom hraje roli člověk? Nebo se mě to netýká?

Proč konflikt míří proti těm slušným, zachovávajícím přikázání, proti těm, kteří svědčí o Kristu?

Neděle: PÁD DOKONALÉ BYTOSTI

Jak se může dokonalá bytost zkazit?

Jakou roli v tom hraje svobodná vůle?

Co je logického na zlu? K čemu je zlo dobré?

Čím to je, že ti, co páchají zlo, se ho snaží omluvit, svést na někoho jiného, na okolnosti, na špatnou náladu.

Používáš někdy rčení: „On mě rozčílil…“?

Ovládám svoje rozčilování, nebo se nechám ovládat někým, kdo…?

Pondělí: POZNÁNÍ NESTAČÍ

Jaký smysl měla hadova otázka: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů…?“

Co se v ráji stalo s důvěrou v Boží slovo?

Proč jsou informace zbytečné, když chybí důvěra?

Kdy má Boží slovo sílu a kdy naopak jakoby „pozbývalo síly“; jako v případě prvních lidí v Edenu?  

 

Úterý: VÁLKA V NEBESÍCH A NA ZEMI

Kde všude se válčí?

Co je toho příčinou?

Když každý člověk touží milovat a být milován, proč se lidi nemají rádi?

Jaký význam mají slova: „Nyní přišlo

 • spasení
 • moc
 • království…“?

Jaký recept na vítězství dává kniha Zjevení Jana?

Středa: „JÁ S VÁMI JSEM PO VŠECHY DNY AŽ DO SKONÁNÍ SVĚTA“

Jaký význam mají pro tebe výše uvedená slova?

Jakou pravdu vyjadřují?

Má toto zaslíbení nějakou podmínku?

Jak bys dnes odpověděl na otázku apoštola Pavla: „Kdo (nebo co) nás odloučí od lásky Kristovy?“

 • soužení
 • úzkost
 • pronásledování
 • hlad
 • bída
 • nebezpečí
 • meč

O jaké jistotě hovoří Pavel, když ví, že ani

 • smrt
 • život
 • andělé
 • mocnosti
 • přítomnost
 • budoucnost
 • žádná moc
 • ani výšiny
 • ani hlubiny
 • ani co jiného v celém tvorstvu

nás nedokáže odloučit od lásky  Boží v Kristu Ježíši?

Jakou sílu má Boží láska? Jak ti pomáhá v nejistotách tohoto světa?

Čtvrtek: VYTRVALOST, POSLUŠNOST A VĚRNOST

Jak to vypadá, když se ukáže vytrvalost svatých?

Může se to projevit v mém životě?

Jaké projevy předpokládáš při těch, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši?

Znamená-li věrnost Ježíši věřit pouze a jen Ježíši; mít Ježíše na prvním místě a věřit tak,

jak věřil Ježíš, jak to může změnit život našeho společenství?

ZÁVĚR:

Co důležitého mi toto studium dalo? K jakému rozhodnutí mě vedlo?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: DANIEL A DOBA KONCE

13. ÚKOL: VÝSLEDKY VĚRNÉHO SPRÁVCE

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Jsi spokojen s tím, čeho jsi v životě dosáhl?

Jaký vliv máš na život druhých lidí?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Jak se žije mezi pohany?

Kdo to pohan je?

Jak může pohan, nebo ten, kdo nás osočuje, prohlédnout?

Neděle: ZBOŽNOST

Co to je zbožnost?

Je to náš výkon, nebo Boží přítomnost v našem životě?

Je zbožnost důvodem k duchovní pýše, byť si ji nepřiznáme?

Jak vidí apoštol Pavel poslední dny?

Pondělí: SPOKOJENOST

Jak se projevuje spokojenost?

Jak se projevuje nespokojenost?

Máš nějaký důvod naříkat si?

Dá se spokojenost naučit?

Jak se to asi ap. Pavel učil?

Jakou roli ve spokojenosti hrají okolnosti?

Co vše můžeme zvládnout s Kristem, který nás posiluje?

Posiluje jen někoho? Nebo všechny?

Úterý: DŮVĚRA

Proč je lepší důvěřovat, než nevěřit?

Jaký je vztah mezi důvěrou a naivitou?

Proč radí kniha Přísloví důvěru v Boha „celým srdcem“?

Dá se důvěřovat jen na polovinu?

Co to přináší? Je možné naučit se důvěřovat?

Středa: DOBRÝ VLIV

Jak vypadá dobý vliv? Co to je vliv?

Může být i jiný, než dobrý vliv? Jaký?

Jak můžeme dosáhnout toho, že produkujeme dobrý vliv?

Je možné neovlivňovat?

Jak vypadá vzorný život?

Čtvrtek: SLOVA, KTERÁ CHCEME (A NECHCEME) SLYŠET

Je snadné dělat, že „neslyšíme“?

Co důležitého ti Pán Bůh sděluje, nebo chce sdělit?

Vnímáš to při čtení Bible?

Jak ti bude, když ti Pán Ježíš řekne: „Správně, služebníku dobrý a věrný…“?

Jak by ti bylo, kdybys měl od Ježíše slyšet hlas: „Nikdy jsem tě neznal…“?

Víš, že jednou jednu z těch vět na 100% uslyšíš?

ZÁVĚR:

Jak to mohu udělat, abych slyšel konkrétní Boží slovo do mého života?

K jakému rozhodnutí mě toto studium přivedlo?

PŘÍŠTÍ ČTVRTLETÍ: PŘÍPRAVA NA ČAS KONCE

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: VESMÍRNÝ KONFLIKT

12. ÚKOL: NÁVYKY DOBRÉHO SPRÁVCE

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Jak můžeme získat dobré návyky?

K čemu jsou dobré, k čemu jsou užitečné?

Co to je dobrý návyk?

Jak se zbavit špatných návyků?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Co mohu udělat proto, abych chodil po světě s „čistým štítem“?

Co znamená „držet se vždy Božího slova“?

Neděle: MÍT BOHA NA PRVNÍM MÍSTĚ

Co, nebo koho máš ve svém životě na prvním místě?

Jak je možné v nevlídném světě milovat Boha

 • Celým srdcem
 • Celou duší
 • Celou svou myslí?

Zamiloval se někdy? Jak se to stalo?

Co se ti líbilo na tom druhém; jak probíhala vaše komunikace?

Co se ti líbí na Bohu, že ho miluješ celým srdcem, celou duší, celou myslí?

Pondělí: ČEKAT NA JEŽÍŠŮV NÁVRAT

Jakou úlohu má podle Ježíšových slov správce?

Co znamená, že včas rozděluje pokrm?

Pokládáš se za věrného a rozumného správce?

Podle čeho se to dá posoudit?

Kdy je takovému člověku blaze?

Co pro tebe znamená 2. příchod Pána Ježíše Krista?

Úterý: MOUDŘE VYUŽÍVAT ČAS

Jak mohu moudře využívat čas?

Pokud toho mám hodně a nestíhám, kde je chyba?

Jak vnímáš chození pozdě?

Je to o tom, že člověk nemá čas, nebo ještě o něčem jiném?

Středa: ZACHOVAT SI ZDRAVOU MYSL, TĚLO I DUŠI

Jak si můžeme v tomto složitém světě zachovat zdravou mysl?

Jak zachovat zdravé tělo a duši?

Jakou hodnotu má pro tebe NEW START?

Co tě upoutalo na popisu Nové země?

Jakou váhu má tvrzení, že „tato slova jsou věrná a pravá“?

Čtvrtek: MÍT SEBEKÁZEŇ, BÝT ROZVÁŽNÝ

Jak nás Duch Boží může naučit rozvaze a sebekázni?

Nebo to zvládneme sami?

Jak moc potřebujeme Boží vedení a Jeho jednání v našem životě?

Proč Pavel přirovnává křesťanství k závodu v běhu?

Jak moc je nebezpečné kázat druhým a sám se neřídit  tím, co kážu?

ZÁVĚR:

Který požadavek z tohoto studia byl pro tebe nejnaléhavější?

K čemu ses na základě tohoto studia rozhodl?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: VÝSLEDKY VĚRNÉHO SPRÁVCOVSTVÍ

11. ÚKOL: DLUHY – KAŽDODENNÍ ROZHODNUTÍ

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Myslíš, že půjčovat si, je rozumné? Proč?

Myslíš, že půjčovat si je nerozumné? Proč?

Čí to jsou peníze, které máš v peněžence?

Jak postoj k penězům dokazuje, že jsme dobrými správci?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Která rada z tohoto textu je pro tebe důležitá? Proč?

Neděle: PŮJČ SI A UTRAŤ

Je těžké se uskrovnit?

Proč si vlastně lidé půjčují?

Kdo je to svévolník? Čím je typický?

Může být svévolník dobrým správcem?

Jak bys  nazval člověka, který si půjčí, a nemá se k splácení?

Proč si vlastně člověk půjčuje?

Jak vážné důvody k tomu člověk může mít?

Jak moc důležité je poslouchat, naslouchat mu, Hospodina, dbát na jeho příkazy a nařízení?

Pondělí: TOUHA MÍT VŠE TADY A TEĎ

Co je špatného na tom, toužit, mít vše tady a teď?

Jakou roli v tom hraje velké já a sobectví?

Jaký dluh udělal Ezau u Jákoba?

Proč půjčování vnáší do vztahu nepokoj, nedorozumění a napětí?

Jak nám Ježíšův příklad pomáhá být dobrými správci?

Úterý: ŽIJ Z TOHO, CO MÁŠ

Dá se vyžít z toho, co máš? Proč ano, proč ne?

Jaké následky má půjčování?

Co půjčování řeší a co neřeší?

Proč Bible říká, že si před každou finanční akcí máme sednout a začít počítat?

Proč je dobré naučit se dělat krátkodobé, i dlouhodobé finanční plány?

Když dáváš desátky, vnímáš za důležité dát napřed Hospodinu to, co mu patří? Jaké to má výhody?

Středa: ODMÍTNOUT DLUHY

Jak mohu odmítnout dluhy? Jak to mám udělat?

Je obtížné dávat každý den pozor na své finance, zvláště, když někomu dlužím?

Jakou roli hraje ve tvých financích Boží požehnání?

Jak mohu uzavřít s Bohem smlouvu ohledně svých financí?

Čtvrtek: ŠETŘI A INVESTUJ

Nakládáš se svými finančními prostředky podle svého uvážení, nebo podle Boží vůle?

Jak vnímáš Boží slovo, které říká, že kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá? Přibývá ti?

ZÁVĚR:

Co je smyslem existence sboru, církve?

Nést evangelium, nebo vytvářet sociální programy, zabezpečit, půjčovat?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: NÁVYKY DOBRÉHO SPRÁVCE

10. ÚKOL: PRINCIPY ŽIVOTA SPRÁVCE

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Co můžeš udělat pro to, abys měl šťastnější život?

Jsi dobrým správcem?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Vnímáš, že tě Bůh povolal? Můžeme zaslechnout toto povolání?

Co je to posvěcení?

Jak se zbavit nečistoty v životě, v myšlení?

Neděle:  KRISTUS JE NÁŠ ŽIVOT

Už sis někdy stěžoval na svůj život? Kdy to bylo naposledy?

Je tvůj život těžký?

Je-li Ježíš Kristus náš život, jak může být potom život těžký?

Jakou roli v tom hraje Ježíš?

Jak apoštol Pavel představuje Ježíše?

 • V něm bylo stvořeno všechno
 • svět viditelný i neviditelný.
 • Jak nebeské trůny
 • tak panstva
 • vlády a mocnosti.
 • Vše je stvořeno skrze něho a pro něho
 • On předchází všechno.
 • Všechno na něm spočívá
 • On je hlavou těla – totiž církve
 • On je počátek
 • Prvorozený z mrtvých.
 • Takže je to on, jenž má prvenství ve všem

Jak nám to pomáhá pochopit, že Kristus je náš život?

Pondělí: KRISTOVA SLUŽBA VE SVATYNI

Jak v běžném životě vnímáš službu Pána Ježíše Krista?

Máš radost z toho, jak tě vede?

Proč se máme držet toho, co vyznáváme?

Jaký zde máme popis velekněze?

Co tento popis pro nás znamená?

Máme-li přistoupit směle k trůnu milosti, co dobrého pro nás z toho plyne?

Úterý: KRISTUS JE STŘEDEM VĚROUKY

Jak může být Ježíš středem naší věrouky?

Jak se to dá při biblických, vyučovacích hodinách udělat?

Jak to můžeme udělat při studiu sobotní školy?

Jak to udělat při kázání?

Je-li Ježíš cestou, pravdou a životem, můžeme pravdu vlastnit?

Nebo Pravda - Ježíš vede a utváří nás?

Můžeme mít pravdu? Kdy a jak?

Středa: TROJANDĚLSKÉ POSELSTVÍ

O čem je trojandělské poselství?

 • Bázeň – vzniká na základě Božích činů, Jeho slova, Jeho přítomnosti
 • Odevzdej Bohu slávu – odevzdání, přes naše bližní všeho, co nám dává
 • Přišla hodina soudu – hodnocení, jak prožívám Jeho přítomnost, co a jak odevzdáváme
 • Klanějte se – postoj pokory, poslušnosti
 • Padl, padl Babylon – dík bázni, odevzdání, poslušnosti padá, končí zmatek v našich životech
 • Jaké důsledky má to, že neprožíváme Jeho přítomnost…

Čtvrtek: SVATOST ŽIVOTA

Jak se liší svatý život od nesvatého?

Je to velký rozdíl? V čem?

Je svatý život normální život, nebo je to něco přehnaného, vykonstruovaného?

Jak moc máme být svatí?

Jak by mělo, nebo mohlo vypadat úsilí o pokoj a posvěcení?

ZÁVĚR:

Co pro tebe znamená Ježíš jako Pravda?

Jak se posouvá v tomto smyslu, důraz z učení, nebo z dobrých informací, na osobu?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: DLUHY – KAŽDODENNÍ ROZHODNUTÍ

9. ÚKOL: OBĚTI VDĚČNOSTI

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Když se řekne slovo „oběť“, co ti vyvstane na mysli?

Když něco obětuješ, je to ztráta, nebo zisk?

Jak bys definoval vděčnost?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Co tento verš hovoří o dávání? Kdo zde dává?

V jaké hodnotě dává? Proč dává?

Neděle:  „KDE JE TVŮJ POKLAD“

Čeho si v životě nejvíce ceníš?

Co je tím největším pokladem ve tvém životě?

Proč neukládat poklady na zemi?

Jak se ukládá poklad v nebi?

Jakou to má výhodu oproti hmatatelným pokladům?

Pondělí: SPRÁVCI BOŽÍ MILOSTI

S jakými nabídkami ses v životě setkal?

Jak jsi je využil?

Co pro tebe znamená nabídka Boží milosti?

Proč se nikdo nemůže chlubit spasením, když to je ten největší dar?

Když vnímáš, že máš dary od Boha, jaký prospěch z těchto darů má tvoje okolí?

Úterý: TEN NEJLEPŠÍ DAR

Když přehlédneš svůj život, co bylo to nejcennější, co máš, nebo co jsi dostal? Cítíš za to vděčnost?

Jak na tebe působí čin ženy hříšnice?

Co vlastně Pánu Ježíši dala? Proč tak jednala?

Existuje nějaká souvislost mezi tvým životem a tímto příběhem?

Středa: MOTIVY SRDCE

Myslíš, že je v životě nutná motivace?

Co to vlastně motivace je? Jaké druhy motivace znáš?

Jakou motivaci máš pro svoji víru v Boha?

Jak moc štědrý byl vůči nám Ježíš Kristus?

Proč se stal chudým, když mu patří všechno?

Čtvrtek: DÁVAT JE LEPŠÍ NEŽ BRÁT

Myslíš, že dávat je lepší, než brát? Proč?

Copak není dobré něco dostat?

Máš radost, když něco dostaneš? Máš radost, když něco někomu dáš?

Je mezi tím nějaký rozdíl?

Proč právě radostného dárce miluje Bůh?

Je rozdíl mezi dáváním a dáváním?

ZÁVĚR:

Co tě z tohoto studia nejvíce oslovilo?

Vedlo tě toto studium k nějakému rozhodnuti?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: PRINCIPY ŽIVOTA SPRÁVCE

8. ÚKOL: DESÁTKY

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Jak důležité jsou pro tebe peníze?

Znamenají pro tebe požehnání, nutnost, nebo neštěstí?

Jedna desetina příjmu, je to hodně, nebo málo?

Je více 100%  - (mínus) BP (Boží požehnání), nebo 90% + BP (Boží požehnání)?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Kteří lidé sloužili ve svatyni?

Jaké nároky tato služba na ně kladla?

A jaké nároky jsou dnes kladeny na ty, co zvěstují evangelium?

Chtěl bys být kazatelem?

Neděle:  PODPORA ŠÍŘENÍ EVANGELIA

Jsi ochoten podpořit dobrou věc?

Je dobrou věcí evangelium?

Jakou má šíření evangelia hodnotu?

Je jednodušší dát na šíření evangelia peníze, nebo šířit evangelium osobním vlivem, slovy, postojem?

Kdy a jak to můžeme zkusit s Hospodinem?

Jakou představu máš o vylití požehnání?

Chtěl bys, aby bylo po nedostatku?

Jakou radu Pán Bůh dává?

Pondělí: BOŽÍ POŽEHNÁNÍ

Toužíš po požehnání?

Jak bys Boží požehnání definoval?

Jaké rozhodnutí čekalo Abrama?

Co ztratil a co získal?

Co očekáváš od Hospodina?

Úterý: ÚČEL DESÁTKŮ

Je dávání desátků užitečné pro toho, kdo dává, nebo pro toho, kdo přijímá?

Proč je důležité dávat Pánu Bohu, v tomto případě finance?

Jak to prospěje dárci? Je přirozené v dnešním sobeckém světě něco dobrovolně a ze srdce dát?

Středa: BOŽÍ SKLADY

Opravdu Pán Bůh potřebuje naše peníze?

Co nás Pán Bůh chce dáváním naučit?

Je snadné přijímat Boží peníze a žít z nich?

Jakou zodpovědnost mají kazatelé?

Čtvrtek: DESÁTKY A SPASENÍ Z VÍRY

Co to je Boží spravedlnost? Komu je nabídnuta?

Jak na tebe působí skutečnost, že jsme ospravedlněni zadarmo?

Znamená to, že si u Boha nic „nepředplatíme“?

ZÁVĚR:

Nehrozí nebezpečí, že se naše náboženství, naše zachovávání, naše dávání stane formalitou?

Jak se tomu můžeme bránit?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: OBĚTI VDĚČNOSTI

7. ÚKOL: VĚRNI BOHU

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Je těžké být v dnešní době věrný?

Jak lidé věrnost hodnotí?

V čem ale mám být věrný?

Jak se promítne moje věrnost Bohu do mého života?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Stalo se ve tvém životě něco, když jsi uslyšel slovo?

Jaké důsledky v našem životě má zaslechnutí slova a jeho zachovávání?

O jakou úrodu zde jde?

Neděle:  JDE O VĚRNOST

Proč po nás Pán Bůh požaduje desátky?

Proč všechny desátky?

V čem nám to prospívá?

Jestliže někoho okrademe, jaké to má následky?

Je okrádání Boha bez následků?

Pondělí: RŮST VÍRY

Všiml sis, zda tvá víra roste?

Je růst víry důvodem k radosti, či k pýše, nebo naopak dík růstu víry je člověk pokornější?

Proč nemáme spouštět z očí Ježíše?

Co se stane, když ho ztratíme z očí?

Úterý: PRAKTICKÝ PROJEV VÍRY

Proč běda farizeům?

Je projevem víry dávání desátků?

Je projevem víry dbát na Boží spravedlnost v našem životě a na lásku, která prostupuje naše vztahy?

Jak bychom mohli hodnotit život člověka, který nedává desátky, ale snaží se projevovat vztahy?

A jak hodnotit člověka, který desátky dává, ale vztahově se s ním nedá vydržet?

Středa: DESÁTEK – „SVATÝ HOSPODINU“

Jaký význam má slovo svatý?

Je-li desátek Hospodinův, co si při odevzdávání desátků můžeme uvědomovat?

Jak mi dávání desátků může pomoct v osobním vztahu s Bohem?

Čtvrtek: OBNOVA, REFORMACE A DESÁTKY

Co může zapříčinit obnova vztahu s Bohem?

Jak nám to pomáhá vyvarovat se stereotypů v náboženském životě?

Je pro tebe dávání desátků stále novou zkušeností?

V čem potřebujeme reformaci, neboli stále nové formování myšlení a postojů?

ZÁVĚR:

Je snadné být věrný v maličkostech?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: DESÁTKY

6. ÚKOL: VLASTNOSTI SPRÁVCE

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Jaké vlastnosti máš a jaké vlastnosti by jsi chtěl mít?

Jsi sám se sebou spokojen?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Jestliže tě tvé okolí zná jako křesťana, jak se na tebe dívá?

Co myslíš, že je v křesťanství nejdůležitější?

Neděle:  VĚRNOST

Dokázal bys vyjmenovat ovoce Ducha svatého?

Nepřekvapuje tě, že tam je také věrnost? Co to o této vlastnosti vypovídá?

Od koho se očekává věrnost?

Pokud člověk není věrný, co to dělá s jeho okolím?

Pondělí: ODDANOST

Jakou představu máš o oddanosti?

Jak spolu souvisí věrnost a oddanost?

Komu, nebo čemu jsi nyní oddán?

Jaké jsou tvé ideály, za kterými jdeš?

Co to je dotazování se Hospodina?

Jaké následky to může mít, když se člověk nedotazuje?

Jakou zkušenost s tím měl král Šalamoun?

Úterý: ČISTÉ SVĚDOMÍ

Co je to svědomí?

Může být jiné svědomí, než čisté? Jaké například?

Jak na tebe, a tvé svědomí působí skutečnost, že za tebe Ježíš zemřel?

Jak se dá dosáhnout, pokud možno trvale čistého svědomí?

Je těžké žít s nečistým, nebo vypáleným svědomím?

Středa: POSLUŠNOST

Jakou roli v životě křesťana hraje „naslouchání“ Bohu?

Jestliže text hovoří o poslušnosti víry, zkus zaměnit slovo poslušnost za naslouchání a víru za slovo důvěra.

Jak to souvisí s poslušností?

Vyplatilo by se zaměnit pořadí:

 • důvěra
 • naslouchání
 • poslušnost?

Nebo:

 • naslouchání
 • důvěra
 • poslušnost…?

Co se stane s tvojí poslušností, když přijmeš bezhříšného a poslušného Ježíše Krista do svého života?

Čtvrtek: POCTIVOST A SPOLEHLIVOST

Jaké poselství mají pro nás verše na čtvrtek?

 • Kdo je věrný v nejmenších věcech, je věrný také ve velkých
 • Kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké.
 • Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství?
 • Jestliže jste nebyli věrni v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám právem patří?

Proč je nutné být věrný v nejmenších věcech?

ZÁVĚR:

Nechtěl by ses rozhodnout být opravdu dobrým správcem?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: VĚRNÍ BOHU

5. ÚKOL: ZODPOVĚDNOST DOBRÝCH SPRÁVCŮ

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Myslíš si, že jsi zodpovědný? Jak se to pozná?

Proč bych měl být jako člověk, občan, člen rodiny, člen církve, sboru, zodpovědný?

Co všechno do toho patří?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

To, čemu věříš, do čeho investuješ, je důvěryhodné, nebo je to omyl?

Jaké hodnoty nám svěřil Bůh?

Neděle:  SPRÁVCI VE STARÉM ZÁKONĚ

Dostal jsi někdy velkou důvěru?

V zaměstnání, v nějakém spolku, v církvi?

Co to pro tebe znamenalo?

Co znamená zradit důvěru?

Myslíš, že i doma je důležité být dobrým správcem? Co to obnáší?

Pondělí: SPRÁVCI V NOVÉM ZÁKONĚ

Jaké nároky a očekávání má společnost na křesťana?

Co od tebe společnost, ve které se pohybuješ, očekává?

Co znamená být dobrým správcem, dobrým křesťanem?

Jak se takový člověk projevuje? 

Úterý: SPRÁVCI BOŽÍCH TAJEMSTVÍ

Jak můžeme přijít na kloub nějakému tajemství?

Co pro takové objevení potřebujeme udělat?

Jaké přání vyslovuje apoštol Pavel?

 • Povzbuzeni v srdci
 • Spojeni láskou
 • Hluboce pochopit
 • Plně poznat Boží tajemství, jímž je Kristus
 • V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání

Jaké bohatství máš, když jsi pozval do svého nitra Pána Ježíše?

Středa: SPRÁVCI BOŽÍC MILOSTI

Kdy se podle apoštola Pavla stanu dobrým správcem milosti Boží?

Jak to, že právě služba druhým z nás dělá dobré správce?

Co tato služba zahrnuje?

Proč je zde zdůrazněno, že ten, kdo káže, má zvěstovat Boží slovo?

Ono se může z kazatelny zvěstovat také něco jiného?

Čtvrtek: ZODPOVĚDNÍ SPRÁVCI

Jak se cítíš, když slyšíš slova, že se musíme všichni ukázat před „soudným stolcem Kristovým“?

Jak důležitý je v oblasti křesťanského správcovství vztah ke Kristu?  

ZÁVĚR:

Za jak cenné věci jako křesťan – správce zodpovídáš? Jsi dobrým správcem?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: VLASTNOSTI SPRÁVCE

4. ÚKOL: OPUSTIT CESTU SVÉVOLNÍKŮ

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Myslíš, je snadné změnit život?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Kdy myslíš, že je majetek zbytečný?

Kdy prospěje a kdy je na škodu?

Jak to, že spravedlnost vysvobodí od smrti?

Neděle:  VZTAH S KRISTEM

Máš a prožíváš pěkné vztahy?

Je důležité budovat dobré vztahy?

Máš na to nějaký recept?

Jak mohu budovat vztah s Kristem?

Kdy jsi naposledy něco hledal?

Za jakých podmínek jsme schopni najít „to, co je nad námi“?

Pondělí: STUDIUM BOŽÍHO SLOVA

Rád čteš? Máš na to čas?

Co ti může přinést zkoumání Bible?

Proč si lidé myslí, že získáváním vědomostí z Bible mohou mít věčný život?

Co se stane, když se při čtení Bible nesetkáme s Ježíšem Kristem?

Jak se změní tvůj život, když se při studiu Bible setkáš s Ježíšem?

Úterý: MODLITBA VÍRY

Jakou výhodu a zodpovědnost má věřící člověk?

Má víra nějaké nevýhody?

Co vše nám Bůh dá, když se modlíme?

Slíbil, že nám dá dík modlitbě Ducha svatého?

Slíbil, že nám odpustí hříchy?

Slíbil nám dar věčného života?

Potřebujeme ještě něco více než to, co slíbil?

Středa: ŽIVOT V MOUDROSTI

Co všechno požadoval v modlitbě Šalomoun?

 • Srdce vnímavé
 • Soudnost
 • Rozlišovat mezi dobrem a zlem

Za co ho Hospodin pochválil?

Co od Boha dostal?

Upřímně; za co by ses modlil na místě krále ty?

Čtvrtek: PŮSOBENÍ DUCHA SVATÉHO

Proč je důležité působení Ducha svatého při čtení Bible?

Znáš ve svém životě situace, kdy Duch svatý naučil a připomenul Ježíšova slova?

Jak mohu být naplněn Duchem svatým?

ZÁVĚR:

Co můžeš udělat pro to, abys prožíval vedení Duchem svatým?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: ZODPOVĚDNOST DOBRÝCH SPRVÁCŮ

3. ÚKOL: BŮH, NEBO MAMON?

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Co je to mamon?

Je-li význam slova mamon v původním slova smyslu to, „v co člověk doufá, čemu věří, nač spoléhá“, jaké místo má v tomto chápání Bůh?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Jaké bohatství vidíš v křesťanství?

Neděle:  STVOŘITEL A DÁRCE ŽIVOTA

Proč dnes mnoho lidí odmítá uznat, že existuje Bůh?

Je-li Bůh Stvořitel, jak to ovlivňuje můj postoj k němu a k tomu, co mám?

Pondělí: BŮH, KTERÝ SE STAL ČLOVĚKEM

Jak můžeme získat věčný život?

Proč pouze přes oběť, smrt, vzkříšení, tedy dílo Pána Ježíše Krista?

Jakou roli v tom hraje naše poslušnost?

Jestliže člověk zachovává všechna přikázání, může mu scházet něco, co scházelo onomu bohatému muži?

Co když nám, věřícím lidem, převyšuje vztah k zachovávání, nebo k majetku vztah k Ježíši?

Kdy člověk může být smutný, přestože zachovává všechno, co má?

Úterý: ZACHRÁNCE A VYKUPITEL

Jaké bohatství vidíš v Boží milosti a pokoji?

Jak je zde představen Pán Ježíš Kristus:

 • Věrný svědek
 • Prvorozený z mrtvých
 • Vládce králů země
 • Miluje nás
 • Svou krví nás zprostil hříchů
 • Učinil nás královským kněžstvem

Co je na nás tak zvláštního, že nás Ježíš miluje?

Prožil jsi, že nás učinil královským kněžstvem? Nebo, jak vnímáš sám sebe?

Středa: ŽÁRLIVÝ BŮH

Vnímáš, že tě Bůh miluje?

Co je to žárlivost? Kdy je to špatná vlastnost?

Po které egyptské ráně zazněla slova: „Tenkrát zasáhnu do srdce všemi svými údery tebe i tvé služebníky a tvůj lid, abys poznal, že na celé zemi není  nikdo, jako já“?

Proč je nutné poznat, že Bůh je výjimečný?

Jaký to má pro náš život význam? 

Čtvrtek: VLASTNÍK CELÉHO VESMÍRU

Co patří člověku a co patří Bohu?

Jak nakládáš s tím, co ti svěřil vlastník celého vesmíru?

ZÁVĚR:

Co mohu udělat proto, aby byl v mém životě Bůh na prvním místě?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: OPUSTIT CESTU SVÉVOLNÍKŮ

2. ÚKOL: VIDÍM, CHCI, VEZMU SI

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Jakou roli v tom, co vidím, chci, vezmu si hraje Bůh?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Čteš rád Bibli?

Co ti to dává?

Co ti nejvíce brání ve čtení a v pochopení Bible?

Neděle:  EVANGELIUM PROSPERITY

Myslíš, že ti víra v Boha něco pozitivního přináší? Můžeš být konkrétní?

Prosperuješ dík víře v Boha?

Jakou prosperitu evangelium nabízí?

Jak je možné, že dík „nesmírné radosti a velké chudobě“, může vzejít „bohatá štědrost“?

Pondělí: ZASTŘENÝ DUCHOVNÍ ZRAK

Jak je možné mít oči a přitom nevidět? Co může být příčinou takového stavu?

Jak podobenství o rozsévači analyzuje lidská srdce?

 • Zrno podél cesty – ptáci je sezobali
 • Zrno na skalnaté půdě – rychle vzešlo, ale slunce je spálilo
 • Zrno v trní – trní vrostlo a udusilo je;
 • Trní =

=  člověk slyší slovo

= časné starosti

= vábivost majetku

= SLOVO UDUSÍ

= ZŮSTANE BEZ ÚRODY

Proč je „trní“ pro „slovo“ tak nebezpečné?

Úterý: CHAMTIVOST – NENÁPADNÝ HŘÍCH

Přeješ si mít více, než máš?

Čeho bys chtěl více? Myslíš si, že Eva v ráji potřebovala víc, než měla?

Jak vypadala komunikace mezi hadem a Evou?

 • Jakže, Bůh vám zakázal…?
 • Plody jíst smíme, jen o plodech ze stromu, který je uprostřed Bůh řekl: Nejezte, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli…
 • Nikoli, nepropadnete smrti
 • Bůh ví, že když budete jíst
 • = otevřou se vám oči
 • = budete jako Bůh
 • = znát dobré i zlé

Jak může člověk takové situace zvládnout?

Středa: LAKOMSTVÍ – CHCI VŠECHNO PRO SEBE

Proč lidé touží po bohatství a po penězích?

V čem tkví nebezpečí lakomství?

Proč nemůže být křesťan lakomý? (2. Kro.8,9)

Čtvrtek: SEBEOVLÁDÁNÍ

Jak se v našem životě může „urodit“ ovoce Ducha?

 • Snažte se k víře připojit
 • Ctnost, k ctnosti
 • Poznání, k poznání
 • Zdrženlivost, k zdrženlivosti trpělivost,
 • K trpělivosti zbožnost,
 • K zbožnosti bratrskou náklonnost,
 • K bratrské náklonnosti
 • lásku

Když tyto vlastnosti:

 • Máme
 • A rozhojňují se v nás

NEZŮSTANEME V POZNÁNÍ PJK

 • NEČINNÍ
 • A BEZ OVOCE

ZÁVĚR:

Umíš vyjmenovat ovoce Ducha?

Máš ovoce Ducha?

Už ti je Duch svatý vytvořil?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: BŮH, NEBO MAMON?

1. ÚKOL: NEBEZPEČÍ MATERIALIZMU

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Co je to materializmus? Skýtá křesťanům v tomto ohledu nějaké nebezpečí?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Jakou radu dává základní verš?

Je problém materializmu v tom, co vlastníme, nebo v obnově našeho myšlení?

Proč je to důležité?

Neděle:  ŽIVOTNÍ HODNOTY

Myslíš si, že ovládáš svůj majetek, nebo jsi v nebezpečí, že majetek ovládá tebe?

Platí i v tomto případě, že materializmus je dobrým sluhou, ale zlým pánem?

Proč nemůžeme, podle PJK sloužit dvěma pánům?

Jak silný vztah nás v oblasti materialismu může ovládat, když jednoho pána milujeme a druhého nenávidíme?

Pondělí: TOUHA MÍT STÁLE VÍC

Před čím se dle PJK máme mít na pozoru?

Co je to chamtivost? Jak může být dobře zajištěn náš život?

Co pro to děláš, aby byl opravdu dobře zajištěn?

Co se stalo v životě boháče, že o něm v konečném důsledku Ježíš říká, že je blázen?

Úterý: LÁKAVÁ REKLAMA

Jaké nebezpečí kyne „ze světa“?

V čem je nebezpečí „dychtivosti“ a toho, „co chtějí oči“?

Jakou perspektivu má „svět“?

Jak to prožíváš?   

Středa: NEBEZPEČNÉ „JÁ“

Myslíš, že ti hrozí pýcha?

Je dána jenom bohatstvím, nebo znáš další zdroje, ze kterých se pýcha rodí?

Proč je láska k penězům kořenem zla?

Copak láska k penězům může zapříčinit bloudění v životě víry?

Čtvrtek: KÝM OPRAVDU JSEM?

Kým jsi?

Chudý, bohatý, podléháš reklamě…?

Na co se dívají tvé oči? ¨

Na čem si v životě zakládáš?

Vidíš zřetelně PJK, nebo ti něco bere čas a soustředění na Krista?

Co o tobě říká Bible:

 • Jsi přece svatý lid Hospodina
 • Bůh si tě vyvolil
 • Jsi zvláštním vlastnictvím
 • Jste rod vyvolený
 • Královské kněžstvo
 • Náležíš Bohu
 • Jsi jako ratolest vyrůstající z vinného kmene
 • Jsi někdo, kdo nese mnohé ovoce (Gal.5:22-23)
 • Žije v tobě Kristus

ZÁVĚR:

Je pro tebe drahé to, co ti nabízí Ježíš? Je pro tebe laciné to, co nabízí satan?

Proč nejde dvěma pánům sloužit?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: VIDÍM, CHCI, VEZMU SI

13. KŘESŤANSKÝ ŽIVOT (Ř.14-16)

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Znamená křesťanský život, že náležím k nějaké církvi?

Co je charakteristické pro život křesťana?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Jak moc „příjemné“ je odsouzení, nebo zlehčování bratra, sestry?

Proč je to nepatřičné?

Co víš o životě toho, koho zlehčuješ, či odsuzuješ?

Co víš, o tom, jaké vlivy na něj působily, nebo působí? 

Neděle:  SLABŠÍ VE VÍŘE (Ř.14:1-4)

Pokládáš se za silného ve víře?

Existuje nějaká stupnice; slabý, nebo silný ve víře?

Kdo je to „bratr ve víře slabý“?

Proč se nemáme přít o názory v oblasti stravy?

Jak vypadá „zlehčování“ bližního?

Jak asi vypadá odsuzování toho kdo jí něco jiného, než já?

Jak moc tyto postoje ubližují?  

Pondělí: ZACHOVÁVÁNÍ DNŮ (Ř.14:4-10)

Myslíš, že je moudré druhého posuzovat, soudit, odsuzovat?

Pokud soudím druhého, co to o mně vypovídá?

Pokud někoho zlehčuji, co to o mně říká?

Jaký je rozdíl mezi odsuzováním druhých a motivováním svého okolí ke správným postojům?

 

 

Úterý: ODSUZOVÁNÍ A SOUZENÍ (Ř.14:10-14)

Je snadné druhého odsuzovat, soudit?

Je těžké druhého motivovat, a ne manipulovat?

Jaké máš pocity, když čteš, že se všichni musíme postavit před „soudnou stolicí Boží“?

Co rozhoduje o tom, zda na soudu obstojíme?

Naše strava, naše jednání, naše vyjadřování, náš postoj vůči Ježíši Kristu?

Co tě v životě víry nejvíc motivuje?

Středa: BRÁT OHLED NA DRUHÉ (Ř.14:15-23)

Dokážeš brát ohled na druhého?

Vyžaduješ, nebo toužíš po tom, aby k tobě bylo okolí ohleduplné?

Jak se dají budovat, nebo ničit vztahy?

Jak se dá kvůli pokrmu ničit Boží království?

Jak ho naopak můžeme budovat?

Čtvrtek: ZÁVĚREČNÁ PŘÁNÍ A CHVALOZPĚV (Ř. 15-16)

Jak na tebe působí rady:

 • My silní jsme povinní snášet slabosti slabých
 • Nemáme mít zalíbení sami v sobě
 • Každý z nás ať vychází bližnímu vstříc…

Pomohl ti list Římanům v budování vztahů vůči lidem ve tvé blízkosti?

Pomohlo ti toto studium lépe poznat, že Bůh, kterému věříš je Bůh trpělivosti, povzbuzení a naděje?

ZÁVĚR:

K čemu tě motivoval list Římanům? Jak moc byl pro tebe užitečný?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ČTVRTLETÍ: „KŘESŤANSKÉ SPRÁVCOVSTVÍ; motivy srdce“

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: NEBEZPEČÍ MATERIALIZMU

11. VYVOLENI Z MILOSTI (Ř.10 a 11)

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Myslíš si, že máš v životě štěstí?

Nebo se ti život vymkl z kontroly?

Vidíš ve svém životě nějaké východisko, řešení, které je pro tebe reálné?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Prožil jsi v životě nějaké odmítnutí? Jak jsi to snášel?

Neděle:  KRISTUS A ZÁKON (Ř.10:1.4)

Jaký pohled máš na lidi kolem sebe?

Jsou dobří, nebo zlí, nebo je ti jedno, jací jsou?

Jaký postoj měl k lidem ve svém okolí apoštol Pavel?

Fandíš lidem ve sboru, aby i oni byli spaseni?

Prožíváš ve svém náboženském životě horlivost?

Jak vypadá horlivost bez poznání?

Jak se můžeme podřídit Boží spravedlnosti?

Pondělí: VYVOLENI Z MILOSTI (Ř.11:1-10)

Zdá se ti, že je kolem tebe málo skutečně věřících lidí?

Jak to kdysi bylo s židovským národem?

Jak to vidíš s našim českým lidem?

Jestliže Bůh nezavrhl svůj lid, jakou naději dává tento výrok nám?

 

 

 

 

Úterý: UŠLECHTILÁ OLIVA (Ř.11:11-24)

Je-li Boží lid přirovnán k ušlechtilé olivě, jaký příklad by se hodil na tebe, na tvůj sbor?

Slyšel jsi argument, v čem jsem se narodil, v tom umřu?

Je-li někdo „srostlý“ s církví, která nestojí na biblických základech, může být „naroubován“ na Ježíše Krista?

Apoštol Pavel píše, v přirovnání, které používá, že některé „větve“ byly vylomeny pro nevěru.

V čem je nedůvěra nebezpečná?

Středa: „TAK BUDE SPASEN CELÝ IZRAEL“

Jak bude spasen celý Izrael?

Jak můžeš být spasen ty?

Co bylo příčinou toho, že část Izraele byla zatvrzelá?

Znáš nějaké zatvrzelé lidi?

Jak se tento stav může změnit?

Čtvrtek: ZÁCHRANA HŘÍŠNÍKŮ (11:28-36)

Jak vidíš sám sebe? Potřebuješ zachránit, jako hříšník, nebo se to týká někoho jiného?

Projevil-li apoštol Pavel, tím co psal velkou lásku a vztah ke svému národu, jak bys projevil svůj vztah k zemi, ve které ses narodil?

Myslíš, že naše Česko, národ Husa a Komenského, nyní ateistický stát má šanci na změnu?

ZÁVĚR:

Co se můžeme naučit z dějin národa Izraelského? V čem nám to může pomoct?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: PŘEMÁHAT ZLO DOBREM (Ř.12 a 13)

10. DĚTI ZASLÍBENÍ (Ř.9)

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Existují-li v Bibli zaslíbení, která se tě nejvíc dotýkají?

Nechtěl bys spočítat, kolik je v Bibli zaslíbení?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Čím to je, že je někdo zatvrzelý a někdo má laskavé srdce? Je to Boží práce?

Nebo rozhodnutí člověka? Proč jsi takový, jaký jsi?

Jaké vlivy formují tvoji povahu a tvá rozhodnutí?

Neděle:  PAVLOVA TOUHA (Ř.9:1.12)

Může mít věřící člověk nějaké trápení?

Jak to, když má k dispozici největší sílu ve vesmíru?

Jaký zármutek měl apoštol Pavel?

Jak moc ho trápili vlastní bratři?

Jakou oběť by pro ně přinesl?

Jak to, že ne všichni, kdo jsou z Izraele, jsou Izrael?

Může něco takového platit o nás?

Pondělí: BOŽÍ VYVOLENÍ (Ř.9:12-16)

Věříš, že jsi Boží vyvolený člověk? K čemu jsi vyvolený?

Jaké máš duchovní dary a schopnosti, které bys mohl využít v Božím povolání?

Jsme-li vyvolení ke službě a v Ježíši Kristu k věčnému životu, k čemu tě to motivuje?

K jakým závěrům v životě docházíš?

 

 

Úterý: TAJEMSTVÍ BOŽÍCH ZÁMĚRŮ (Ř.9:17-24)

Viděl jsi někdy práci hrnčíře?

Je-li Bůh v tomto příkladu „hrnčíř“, potom kdo jsme m? Čím je naše povaha?

Je naše povaha tvárná? Dá se z ní udělat něco, jako užitečná nádoba?

Jak to, že farao nebyl tvárnou hlínou a tím i užitečnou nádobou?

Středa: VY JSTE MŮJ LID  (Ř.9:25-29)

Domníváš se, že patříš Bohu? Jsi součástí Božího lidu?

O jakých změnách v Božím lidu psal Ozeáš? Kdy Jeho lid nebyl Božím lidem, a kdy se jím stal?

Kdy se z Nemilované stal Milovaný?

Může se to týkat i nás? Jakou roli v tom hraje evangelium?

Čtvrtek: KÁMEN ÚRAZU (9:30-33)

Jak tě evangelium změnilo? Jak změnilo tvé cíle?

Jak Izrael usiloval o spravedlnost? Proč to bylo špatně?

ZÁVĚR:

Jak na tebe působí skutečnost, že jsi vyvolený ke spáse,k tomu, abys oblékl plnou Boží výzbroj, abys bojoval dobrý boj víry, abys bděl na modlitbách, zkoumal Písmo a sloužil ke spasení těm, co se ještě nepotkali s Ježíšem?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: VYVOLENÍ Z MILOSTI (Ř.10 a 11)

9. SVOBODA V KRISTU (Ř.8)

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Co pro tebe znamená svoboda? Znamená svoboda, že si mohu dělat co chci?

Je tedy člověk svobodný, nebo ne?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Co má pro tebe opravdovou cenu?

Už tě někdy někdo odsoudil?

Co znamená „být v Kristu Ježíši“?

Neděle:  BÝT V JEŽÍŠI KRISTU (Ř.8:1.2)

Jak vnímáš dnešní křesťanství? Je přitažlivé pro nekřesťany?

Jakou roli ve tvém životě hraje Ježíš Kristus?

Je-li zákonem Ducha míněno Desatero, jak a proč tě právě tento zákon a Duch svatý přivádí k životu v Kristu?

Pondělí: NA CO ZÁKON NESTAČIL? (Ř.8:3,4)

Jaké limity prožíváš ve svém životě?

Čeho jsi schopen dosáhnout a co je nad tvé síly?

Jaký je rozdíl mezi Boží vůlí a naší vůlí?

Co se stane, když se řídíme hlavně podle své vůle a vlastních představ?

Úterý: VLIV TĚLA, NEBO DUCHA? (Ř.8:5-8)

Je to velké pokušení dělat, co sám chci? Je to pravá svoboda?

Jakým vlivům podléháš? Jaký vliv má na tebe Duch svatý?

Tíhneš spíše k duchovním věcem, nebo k materializmu?

V čem je nebezpečné sobectví?

Proč je Bohu nepřátelské, když se soustředíme sami na sebe?

Středa: KRISTUS V NÁS (Ř.8:9-14)

K jakým závěrům a rozhodnutím nás vede Římanům 8?

 • Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné
 • Ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní.
 • Dát se vést sobectvím, znamená smrt.
 • Dát se vést Duchem, je život a pokoj
 • Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské
 • Nejste živi ze své síly,
 • ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá
 • Je-li ve vás Kristus, tělo podlého sice smrti, protože jsme zhřešili
 • Ale Duch dává život, protože jsme ospravedlněni
 • Jestliže v nás přebývá Duch toho, který vzkřísil Ježíše,
 • Potom obživí i naše těla Duchem, který ve vás přebývá
 • Žijete-li podle své vůle, spějete ke smrti
 • Jestliže Duchem usmrcujeme hříšné činy, budeme žít.
 • Kdo se nechá vést Duchem Božím, jsou synové Boží

Čtvrtek: PŘIJETÍ DO BOŽÍ RODINY (8:15-17)

Jaké nebezpečí hrozí tomu, kdo přijal „Ducha otroctví“? O co se zde jedná?

Jak jedná ten, kdo přijal Ducha synovství?

O čem nás přesvědčuje Duch Boží? Přesvědčil tě, že jsi Boží dítě?

ZÁVĚR:  Co pro tebe bylo v tomto studiu nejdůležitější?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: DĚTI ZASLÍBENÍ (Ř.9)

8. ZÁKON A ŽIVOT KŘESŤANA (Ř.7)

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Žiješ podle zákonů naší země?

Takže jezdíš vždy 50 v uzavřené obci…?

Je křesťan v dnešní společnosti rozpoznatelný?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Je těžké žít podle zákonů, paragrafů, nařízení…?

Omezují tě, nebo se domníváš, že jsou k užitku?

Omezuje tě Boží zákon? Jsi jim spoutaný?

Jakou roli ve tvém životě, při zachovávání Desatera hraje Duch svatý?

Neděle:  ZEMŘÍT ZÁKONU (Ř.7:1-6)

Znamená zemřít zákonu; zákon nezachovávat?

Jaký vztah máš k zákonu a jaký vztah máš k Zákonodárci, Pánu Ježíši Kristu?

Dá se to nějak popsat, vystihnout?

Co se stane, když se člověk stane mrtvým pro zákon?

 • Oddá se jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých
 • Začne nést ovoce (Gal.5:22)
 • Sloužíme Bohu v novém životě Ducha

Je to moc, nebo málo? 

Pondělí: HŘÍCH A ZÁKON (Ř.7:7-11)

Už jsi někdy někomu něco záviděl?

Toužil jsi po něčem, co nebylo tvoje a přece jsi udělal „kroky“, které nebyly správné?

Myslíš, že to byl hřích?

K čemu, nebo ke komu tě zákon vede? (Řím.10:4)

Úterý: ZÁKON JE SVATÝ (Ř.7:12-15)

Kroutil jsi někdy sám nad sebou hlavou?

Řekl sis někdy: „To se ale nepoznávám“?

Udělal jsi někdy něco, co jsi udělat nechtěl?

Jak vnímáš Boha jako Zákonodárce?

Jaký On vlastně je? Proč je zákon svatý, spravedlivý a dobrý?

Jaký máš užitek ze zachovávání Desatera?

Středa: LIDSKÁ SLABOST  (Ř.7:16-20)

Kde se tady vzalo zlo?

Kde se zlo bere v našem životě?

Proč člověk jedná špatně?

Proč je sobecký?

Co je příčinou takového jednání?

Máš touhu dělat dobro?

Proč člověk dělá to, co dělat nechce?

Co je to hřích?

Jak to, že si lidé neuvědomují, že bez Krista nic nejsou?

Čtvrtek: VYSVOBOZENÍ ZE SMRTI (7:21-25)

Proč apoštol Pavel hovoří, že člověk je ubohý tvor?

Kde najdu vysvobození z problémů, ve kterých jsme?

Je nějaké efektivní řešení?

ZÁVĚR:

Co tě ve tvém životě nejvíc motivuje?

Jakou hodnotu má pro tebe poznání, že jedině Ježíš je šance, jak věci v životě změnit?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: SVOBODA V KRISTU (Ř.8)

7. PŘEMÁHAT HŘÍCH (Ř.6)

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Dokážeš se přemáhat? Je těžké se v něčem přemáhat?

Jsou ve vašem životě věci, které jsou silnější, než dobrá předsevzetí, která čas od času učiníme?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Je ve tvém životě nějaká věc, která tě ovládá, která nad tebou panuje?

Kde hledat v takové situaci pomoc?

Neděle:  KDE SE ROZMOHL HŘÍCH (Ř.6:1-11)

Existují ve tvém životě věci, kterých lituješ?

Dá se ještě něco napravit? Co se s tím dá dělat?

Když se rozhodneme nežít dále v hříchu, jak nám v tom pomáhá Boží milost?

Které kroky má člověk udělat, aby ho už hřích neovládal?

 • Pokřtěním v Krista jsme pokřtěni v jeho smrt
 • Křtem jsme spolu s ním pohřbeni ve smrt
 • Jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života

Když jsi byl pokřtěný, získal jsi nový vztah s Bohem a jiný vztah k hříchu?

Pondělí: KDYŽ VLÁDNE HŘÍCH (Ř.6:12-13)

Vnímáš, zda jsou ve tvém životě věci, které tě ovládají?

Je-li takovou silou hřích, co proti tomu můžeme dělat?

Co se stane, když budeme usilovat o to, aby v našem životě kraloval Ježíš?

Úterý: NE POD ZÁKONEM, ALE POD MILOSTI (Ř.6:14)

Máš radost z jakýchkoliv vítězství ve svém životě?

Je to tvé vítězství, nebo vítězství Pána Ježíše Krista, který vládne ve tvém životě?

Jaké zaslíbení zaznívá ve verši Římanům 6:14? Co je to hřích?

Jakou roli v situaci hříchu hraje zákon?

Jak do toho vstupuje milost?

Středa: HŘÍCH, ANEBO POSLUŠNOST?  (Ř.6:15-18)

Uvědomuješ si, že to, čemu věříš, tě ovlivňuje?

Znáš nějaké případy, kdy hřích zotročil člověka?

Jaký je výsledek takového životního stylu?

Jak na tom jsme, když posloucháme Boha?

K čemu vede skutečná poslušnost?

Jak se můžeme ZE SRDCE přiklonit k učení Bible?

Můžeme přijmout učení živého Boha BEZ SRDCE? 

Čtvrtek: SVOBODNI DO HŘÍCHU (Ř.6:19-23)

Jaký je užitek života, který je naplněn hříchem, zlem, sobectvím, pýchou?

Nejsou to věci, za které se máme právem stydět?

Jaký máme užitek z toho, že nás Ježíš svou obětí osvobodil od hříchu?

Co je výsledkem hříchu?

Co je výsledkem daru Boží milost?

ZÁVĚR:

Jak to, že Ježíš nezhřešil ani myšlenkou.

Kdy se to může podařit nám?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: ZÁKON A ŽIVOT KŘESŤANA (Ř.7)

6. ÚKOL: ADAM A JEŽÍŠ (Ř.5)

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Kdo to byl Adam a jaká je spojitost mezi Adamem a Ježíšem?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Jaký je výsledek ospravedlnění z víry?

Všiml sis, že dík tomu, že jsi uvěřil, máš přístup k Boží milosti?

Taky se chlubíš nadějí?

Neděle:  OSPRAVEDLNĚNÍ Z VÍRY (Ř.5:1-5)

Prožil jsi ve svém životě situace, kdy jsi postrádal pokoj? Jak ti bylo?

Jak můžeme v nepokojném světě prožívat pokoj? Prožil jsi nějaké utrpení?

Co to s tebou udělalo? Jak tě to poznamenalo?

Je ale možné chlubit se utrpením? Proč?

Co z utrpení vyrůstá?

Jakou vidíš souvislost mezi nadějí a vylitím Boží lásky do našich srdcí?

Pondělí: KDYŽ JSME JEŠTĚ BYLI HŘÍŠNÍCI (Ř.5:6-11)

Jak snášíš stav bezmocnosti?

Jak do takových životních situací vstupuje Bůh?

Proč myslíš, že Bůh chce dokázat člověku svoji lásku?

Jak apoštol Pavel popisuje proces záchrany nás, kteří jsme byli Božími nepřáteli?

Úterý: HŘÍCH ZPŮSOBIL SMRT (Ř.5:12)

Co způsobuje hřích? Co způsobil ve tvém životě?

Co způsobil jeden jediný člověk?

Jaké má, nebo může mít jediné selhání důsledky? Co jde napravit a co ne?

Jak můžeš napravit svoje selhání, svoje hříchy?

Jaké je řešení této složité situace?

Středa: OD ADAMA K MOJŽÍŠOVI (Ř.5:13-14 a 5:20-21)

Bible říká, že „Smrt vládla…“ co to v životě člověka prakticky znamená?

Provází tvůj život obavy, strach, nejistota, obava o svůj život, obava o své blízké?

Máš nějaké řešení?

Jaké řešení je ve slovech: „ještě mnohem víc se rozhojnila milost“?

Čtvrtek: JEŽÍŠ, DRUHÝ ADAM (Ř.5:15-19)

Co nám přinesl Ježíšův život a jeho oběť?

 • Boží milost zahrnula mnohé
 • Darovaná milost v jediném člověku, Ježíši Kristu
 • Milost vedla k ospravedlnění
 • Ti, kdo přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném
 • Jediný čin spravedlnosti přinesl ospravedlnění a život
 • Dík poslušnosti Ježíše se mnozí stanou spravedlivými

ZÁVĚR:

V páteční stati je věta: „Je nezbytné, aby zaznívalo jasné poselství o tom, že Kristus je naší jedinou nadějí a spásou“.

Jak se ti daří hlásat toto poselství?

Nejsme v pokušení hlásat něco jiného, co se nám zdá důležitější?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: PŘEMÁHAT HŘÍCH (Ř.6)

5. ÚKOL: ABRAHÁMOVA VÍRA (Ř.4:1-8)

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Co víš o Abrahámovi? ¨

V čem se nejvíce projevil jako věřící člověk?

Co je pro tebe, jako pro věřícího člověka typické?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Pomáhá ti v životě víra? Jak?

V čem ti v životě pomáhá Desatero?

Jak ti Hospodin zkvalitnil jako Vysvoboditel život?

Neděle:  POTVRZENÍ PLATNOSTI ZÁKONA (Ř.4:1-8)

Jsou ve tvém životě věci, kterých jsi dosáhl a jsi na ně hrdý?

Čeho Abrahám ve svém životě dosáhl?

Na co mohl být hrdý on?

Můžeš být hrdý na to, že jsi věřící?

Je to v životě hodně, nebo málo?

Jsi hrdý na to, jak žiješ?

Je to dík Boží milosti, nebo proto, že za to dostáváš odměnu?

Pondělí: SPASENÍ PRO VŠECHNY (Ř.4:9-12)

Co je to spasení?

Jak to, že se tato Boží nabídka týká všech lidí?

Proč není spasení určeno jen těm, kdo jsou v církvi, a jsou věrni ve všem, co je požadováno?

Jak mohu nabídku spasení přijmout? Je to těžké?

Úterý: ZASLÍBENÍ (Ř.4:13-17)

Která zaslíbení znáš? Která jsou pro tebe důležitá?

Co pro tebe znamenají Boží sliby? Máš je v Bibli podtrhané?

Jaké zaslíbení dostal Abrahám? Týká se toto zaslíbení také tebe?

Proč sebou zákon nese Boží hněv?

Proč má být jasné, že spravedlnost z víry je spravedlnost z milosti?

Co pro tebe znamená, že Bůh dává život mrtvým, a hlavně, povolává v bytí to, co není?

Všiml sis toho ve svém životě?

Středa: EXKURZ: ZÁKON A VÍRA

Dokázal bys vyjmenovat jednotlivá přikázání Desatera?

Proč je zákon dobrý? V čem je dobrý? V čem ti pomáhá?

Věříš, že tě přes zákon Bůh formuje?

Co ti přes zákon ukazuje? Jak buduje tvoji víru?

Co pro tebe víra v Ježíše Krista znamená?

Věříš, nebo důvěřuješ?

Čtvrtek: EXKURZ: ZÁKON A HŘÍCH

Co to je hřích? Je to nějaký zavržení hodný čin? Nebo důsledek postoje vůči Pánu Bohu?

Jsi hříšný? Nebo to s tebou není tak zlé?

Jak v nás Boží láska může dosáhnout svého cíle?

Jestliže zákon ukazuje, co je to hřích a evangelium ukazuje řešení problému hříchu, jaké řešení jsi přes evangelium získal pro sebe?

ZÁVĚR:

Jakou roli ve tvém životě hraje Ježíš?

Je skutečně jediným řešením tvých problémů?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: ADAM A JEŽÍŠ (Ř.5)

4. ÚKOL: OSPRAVEDLNĚNÍ Z VÍRY (Ř.3:19-28)

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Byl jsi už někdy odsouzen? Jak ti při tom bylo?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Jak se můžeš stát lepším člověkem?

Jsi sám se sebou spokojen?

Myslíš, že by si sám na sobě něco vylepšil?

Co je v našich silách, a co přesahuje možnost vylepšení?

Neděle:  SKUTKY ZÁKONA (Ř.3:19-20)

Udělal jsi minulý týden nějaký dobrý skutek?

Nakolik ti to pomohlo do nebe?

Proč, navzdory dobrým skutkům čteme, že „..celý svět byl před Bohem usvědčen z viny?“

Co o mně a o tobě odhaluje Desatero?

Pondělí: BOŽÍ SPRAVEDLNOST (Ř.3:21-22)

Jak vnímáš slovo spravedlnost?

Je-li zjevena Boží spravedlnost, kde a jak se s ní mohu setkat?

Pro koho je Boží spravedlnost určena? Jakou roli v tom hraje Ježíš Kristus?

Co říkáš na to, že Tě Bůh přijímá takového, jaký jsi?

 

 

 

Úterý: JEHO MILOSTÍ (Ř.3:22-24)

Bible říká, že mezi lidmi není rozdílu. Kdy to platí?

Co je to milost?

Co hrozného způsobil hřích?

Jak blízko, nebo daleko jsi od Boha, od Jeho slávy?

Kolik stojí ospravedlnění? Čím to, že je zadarmo?

Středa: KRISTOVOU SPRAVEDLNOSTÍ (Ř.3:25-27)

Proč přišel Ježíš na tuto zem?

K jakému úkolu ho Bůh ustanovil?

Proč má Ježíšova oběť smysl pro ty, kdo věří?

Jaký smysl má tato oběť pro tebe?

Čtvrtek: BEZ SKUTKŮ ZÁKONA (Ř.3:28)

Co ti vlastně přinesla oběť Pána Ježíše Krista?

K čemu tě vede?

V čem ti pomáhá?

Vidí tvé okolí, že tě víra v Ježíše a jeho oběť změnila?

ZÁVĚR:

K čemu tě v poslední době dovedl Boží čin ospravedlnění?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: ABRAHÁMOVA VÍRA (Ř.4:1-8)

3. ÚKOL: DALEKO OD BOŽÍ SLÁVY

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Jaké máš ve svém životě sny, ideály,…Jak moc je ideál vzdálen od reality života? Prožil jsi nějakou nešťastnou událost? Proč se stávají nepříjemnosti v našem životě? Co je spouštěčem nešťastných událostí?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Jak vidíš sám sebe? V jakém slova smyslu se používá slovo hřích? Čím by se toto slovo dalo nahradit? Co to je Boží sláva?

Neděle:  EVANGELIUM: BOŽÍ MOC KE SPASENÍ (Ř.1:16-17)

Jsou věci, nebo situace, za které se stydíš? Proč se naopak nemáme stydět za evangelium? Je-li evangelium „moc“, jak bys popsal, působení této moci? Věříš v Boha? Co znamená, že spravedlivý bude žít z víry? Z čeho žiješ ty?

Pondělí: VŠICHNI ZHŘEŠILI (Ř.3:10-23)

Jak to, že

 • Nikdo není spravedlivý, není ani jeden
 • Nikdo není rozumný, kdo by hledal Boha?
 • Všichni se odchýlili
 • Všichni propadli zvrácenosti
 • Není, kdo by činil dobro, není ani jeden
 • Hrob otevřený je jejich hrdlo
 • Svým jazykem mluví jen lest, hadí jed skrývají ve rtech
 • Jejich ústa jsou samá kletba a hořkost
 • Jejich nohy spěchají prolévat krev
 • Zhouba a bída je na jejich cestách
 • Nepoznali cestu pokoje
 • Úctu před Bohem nemají
 • Všichni zhřešili a jsou daleko od slávy Boží

Nepřehnal to apoštol Pavel se svým hodnocením společnosti? Co to o nás vypovídá? Co je to hřích? Co hřích udělal s lidstvem?

Úterý: POKROK LIDSTVA? (Ř.1:22-32)

V čem vidíš pokrok lidstva? Co je naopak krok zpět? Myslíš, že lidstvo spěje k lepšímu? Jak Bible definuje člověka? Potkal ses někdy s člověkem, o kterém se tvrdilo, že je moudrý? Jak může takový člověk upadnout do „bláznovství“? Co znamená „Bůh je nechal na pospas“?

Středa: CO MAJÍ ŽIDÉ A POHANÉ SPOLEČNÉHO? (Ř.2:1-3)

Odsuzuješ druhé lidi za jejich nestandardní jednání? Myslíš si, že jsi lepší? V čem ano a v čem ne? Proč jsme na tom, jako lidstvo všichni stejně? V čem je rozdíl mezi Židem a pohanem?

Čtvrtek: EVANGELIUM A POKÁNÍ (Ř.2:4-11)

Jak bys definoval slovo evangelium? A jak bys vysvětlil pokání? Je-li evangelium dobrá zpráva, proč nás právě dobré vede k pokání? Copak lidé nedělají pokání, když mají z něčeho strach, nebo když jim něco hrozí?

ZÁVĚR:

Jak tento úkol prohovořil do tvého života? Co bylo pro tebe hodně podstatné?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: OSPRAVEDLNĚNÍ Z VÍRY (Ř.3:19-28)

2. ÚKOL: ŽIVOT V DOBĚ „NOVÉ SMLOUVY“

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Jak se ti žije v dnešní době? Je to těžké, je to složité, jde to? Jak se ti žije ve sboru, ve společenství? Změnil bys něco? Konkrétně?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Čím byl známý Mojžíš? V čem se liší a doplňuje: Zákon a milost a pravda?

Neděle:  LEPŠÍ SMLOUVA

Kolik jsi prošel zaměstnání? Máš dobrou práci? Podepsal jsi vždy smlouvu, která byla lepší, než ta předešlá? Co lepšího nabízí Ježíš Kristus? Jak by mohla vypadat smlouva s Ním? Máš nějakou představu?

Pondělí: ŽIDOVSKÉ ZÁKONY A NAŘÍZENÍ

Co je cílem zákonů? Co chtěl Pán Bůh přes zákony lidem sdělit? Je rozdíl v tom, zda „posloucháme“, nebo „nasloucháme“? Proč dbát na „všechna“ nařízení a „všechny“ řády? Nestačí si vybrat některé?

Úterý: PODLE MOJŽÍŠOVA PŘEDPISU

Co říkáš na myšlenku, že když nebudeme dělat dobré věci, (kdysi se jednalo o obřízku), nemůžeme být spaseni? Je spasení dar, nebo zásluha?

Středa: VĚŘÍCÍ Z POHANŮ

Jak snadné, nebo těžké to mají „věřící z pohanů“. Jsou naše zásady snadné, nebo jsou břemenem? Kdy břemenem začínají být? Kdo to má složitější? Ten, kdo se narodil jak adventista, nebo kdo přišel „ze světa“? Je těžké prožít, že jsme stejně jako „oni spasení milostí Pána Ježíše“?

Čtvrtek: PAVEL A GALATŠTÍ

Divíš se někdy, čemu všemu lidé věří? Existuje jedno, nebo dvě evangelia? Od jakého evangelia se odvrátili Galatští? Jak bys ho definoval? K jakému „evangeliu“ se přiklonili? Proč svolává Pavel prokletí na ty, kdo mají falešné evangelium?

ZÁVĚR:

Jaké evangelium vyznáváš? Jaké evangelium žiješ?

Římanům 11:33  Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění!
Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!

 

34  `Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem?´

35  `Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit?´

36  Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.

Tato slova napsal apoštol Pavel. Napsal zvláštní chvalozpěv.

Obdivuje Boha. Hovoří o:

 • Nesmírné hloubce Božího bohatství
 • Nesmírné hloubce jeho moudrosti
 • Nesmírné hloubce jeho vědění

Hovoří o:

 • Nevyzpytatelných Božích soudech
 • A Jeho zvláštních cestách.

Za co ty Boha obdivuješ?

Za co jsi mu vděčný?

Proč ho máš rád?

Dále apoštol Pavel klade otázky. Tyto otázky vyžadují reakci a odpovědi.

Jak bys odpověděl na otázku: Kdo poznal mysl Hospodinovu?

Tedy, jaké má Hospodin úmysly s tvým životem?

Kdo mu při tom radil? S kým se Hospodin radil, když se rozhodl tvořit vesmír a svět?

Byla to JEHO LÁSKA, která mu radila, aby Syn Boží položil svůj život za nepatrného tvora, člověka?

Kdo mu něco dal? Dal jsi Bohu něco?

 • Čas
 • Život
 • Peníze
 • Starosti
 • Zaměstnání
 • Rodinu

Vrátil ti něco z toho Bůh?

Co ti dal?

 • Život
 • Zdraví
 • Rodinu
 • Peníze
 • Zaměstnání

Z NĚHO vyšel plán spasení. Skrze NĚHO vyšla myšlenka, aby to tady stvořil. Skrze Ježíše bylo vše stvořeno.

Pro NĚHO jsme tady. Jsme jeho děti. On je náš Otec, náš Přítel, náš Bratr, náš Život, naše Spravedlnost, naše Naděje…

Proto ho oslavujme. Proto až na věky, buďme mu vděčni.

Amen je jedno ze jmen Pána Ježíše Krista. (Zjevení Jana 3:14) Když vyslovíme AMEN, je to konec i začátek, Alfa i Omega.

Konec modlitby, začátek Jeho života v nás.

14. ÚKOL: APOŠTOL PAVEL V ŘÍMĚ

STARTOVACÍ OTÁZKA:

Rád píšeš dopisy; dnes e-maily? Co se v takovém dopise, osobního charakteru, vyjadřuje?  Co důležitého chtěl vyjádřit ve svém dopise do Říma apoštol Pavel? Co pro tebe list Římanům znamená?

ZÁKLADNÍ VERŠ:

Jak se cítíš, když ti někdo poděkuje? Komu děkuje apoštol Pavel? Děkuješ Bohu za lidi ve sboru? Jaký důvod měl Pavel k děkování za všechny? Co se ví ve světě o vaší víře?

Neděle:  LISTY APOŠTOLA PAVLA

Odkud byla sestra Foibe? Čím se vryla Pavlovi do vědomí? Máš ve sboru někoho, komu obzvláště věříš? Proč psal Pavel list do Říma?

Pondělí: PAVLOVA TOUHA NAVŠTÍVIT ŘÍM

Také toužíš, jako Pavel navštívit Řím? Už jsi byl v Římě? Na čem si v životě nejvíce zakládáš? Proč si Pavel zakládal na tom, že hlásá evangelium tam, kde o něm ještě neslyšeli? Je vhodné si zakládat na tom, že hlásám evangelium?

Úterý: PAVEL V ŘÍMĚ

Jak se Pavel nakonec do Říma dostal? Také se ti stává, že máš představy, plány, ony se sice splní, ale úplně jinak? Nejsi potom zklamán? Jak to, že Pavel, i přes svá pouta, zklamán nebyl?

Středa: SVATÍ V ŘÍMĚ

Vnímáš, že jsi Bohem milován? Co to pro tebe znamená? Prožil jsi Boží povolání? Bylo to povolání ke křtu? Ke spasení?  K službě? Ke svatosti? Je svatost ve tvém životě výkon hodný uznání, nebo výsledek kontaktu se svatým Bohem, výsledek čtení Bible, modlitby…?

Čtvrtek: VĚŘÍCÍ V ŘÍMĚ

Jak je znám můj sbor ve svém okolí? Když se někdo z lidí, například z jiného sboru; kteří ještě nebyli ve  vašem sboru zeptá, kde je modlitebna, myslíš, že to lidé v okolí sboru budou vědět? Co o tom, zda jsme známí, nebo ne, rozhoduje?

ZÁVĚR:

Co můžeš udělat pro to, aby tvůj sbor byl:

 • Plný dobroty
 • Naplněn veškerým poznáním
 • Ukazoval cestu jeden druhému?

TÉMA PŘÍŠTÍHO ÚKOLU: ŽIVOT V DOBĚ „NOVÉ SMLOUVY“