Biblické hodiny

Ježíš Kristus u dveří mého života

Čemu věřím, komu věřím a proč věřím?

Věřím Bohu, věřím Ježíši Kristu.

Jaký zájem o mně má Ježíš?

Zjevení Janovo 3:20  Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

Ježíš čeká na naše pozvání. Chce vstoupit do našeho života. Jak ho máme pozvat? Přes modlitbu. Řekni: „Pane Ježíši, prosím vstup do mého srdce. Já ti otevírám. Zvu tě. Nechci, abys stál venku, před mým životem, před mou osobností. Vstup dovnitř. Otvírám ti, zvu tě, přijímám tě.“

Kde je teď Ježíš? Už není VENKU, před tvým srdcem; je ve tvém srdci. VĚŘÍŠ TOMU? Od této chvíle bude ovlivňovat tvé myšlenky. Protože jak myslíš, tak jednáš. Následně bude ovlivňovat tvá slova, tvé vyjadřování. Když mluvíš nezdvořile, když se ti derou na jazyk zlá slova a projevuješ netrpělivost a nelásku, je to projevem NEOBRÁCENÉHO srdce. Protože z pokladu srdce vychází skrze slova to, co máš v srdci.

Nyní je v srdci Ježíš. On naplnil tvé srdce a od té chvíle mluvíš trpělivě, uvážlivě, moudře, často ON PROMLOUVÁ skrze tebe, protože je ve tvém srdci. Vyjadřuješ lásku, radost a pokoj. Duch svatý vládne ve tvém životě.

Galatským 5:22  Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.

Protože tuto změnu potřebuješ a potřebuješ ji prožívat každý den, každou hodinu a každou minutu ve svém životě, takto tě zve:

Matouš 11:28  Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

KDO TO JE JEŽÍŠ A JAK MI MŮŽE POMOCT?

Izajáš 9:5  Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: "Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje."

ON JE DÁRCE POKOJE, ON DÁVÁ SMYSL ŽIVOTU, ZEMŘEL ZA NÁS A DÁVÁ NÁM VĚČNÝ ŽIVOT.

Římanům 10:9  Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.

Koloským 1:13  On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna.

JE DÁRCE ŠŤASTNÉ BUDOUCNOSTI, VĚČNÉHO ŽIVOTA!

1 Janův 5:11  A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu.

12  Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.

13  Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.

Člověk touží po smysluplném životě. Chce, abychom byli šťastní lidé.

Jak to konkrétně udělat?

Rozhodni se, zvát Ježíše do svého života. On na tvé pozvání přijde do tvého srdce.

JEŽÍŠ KRISTUS

700 let před jeho narozením bylo napsáno, jak se narodí. Iz.7:14

600 let před jeho narozením bylo napsáno, kdy bude ukřižován. Dan.9:27

500 let před jeho narozením bylo napsáno, kde se narodí. Mich.5:1

Mimobiblické důkazy, že je Ježíš historickou osobou:

Cornelius Tacitus; narozen roku 52; (působil jako správce v Malé Asii). Když popisuje panování císaře Nera, zmiňuje se o Ježíši Kristovi:

„Ale ani lidskou pomocí, ani štědrými císařovými dary se nedala zahladit zlá pověst, že požár (Říma) byl založen na rozkaz. Aby tedy potlačil tuto pověst, nastrčil Nero jako viníky a potrestal nevybranějšími tresty ty, jež lid pro odlišný život nenáviděl a nazýval je křesťany. Původcem tohoto jména KRISTUS byl za vlády Tiberiovy Pilátem z Pontu popraven, tato zhoubná pověra byla sice prozatím utlumena…(Letopisy str. 434)

Josefus Flávius; napsal roku 66 (nar. roku 37 v židovské rodině)

V té době žil Ježíš, moudrý člověk, pokud ho ovšem máme nazývat člověkem. Dělal totiž zázraky, učil lidi, pro které bylo potěšením přijímat pravdu, a získal si mnoho Židů i mnoho Helénů. Tento byl Mesiáš (Christos). A když ho na základě udání našich předáků Pilát odsoudil k smrti ukřižováním, ti, kdo si ho prve oblíbili, ho nepřestali milovat. Zjevil se jim totiž třetího dne znovu živý, jak o něm prorokovali boží proroci toto i přemnoho jiného podivuhodného. A ještě dodnes nezanikla rodina křesťanů (christianoi), kteří se jmenují podle něho.

Plynius Mladšír. 196 (správce Bitýnie)

V dopise žádá císaře Trajána o radu co má dělat s křesťany: Píše.

„Nutil křesťany, aby Krista proklínali, ale nic nezmohl tím, že je neustále popravoval. Celá jejich vina spočívala v tom, že se scházeli v určitý den k bohoslužbám, zpívali písně k Kristu jako svému Bohu a zavazují se, že nebudou dělat špatné věci, že  nebudou podvádět a krást…“(dopisy r. 196)

Lucianus; zač. 2.stol. satirik

„Kristus byl mužem, který byl v Palestině ukřižován, protože tam zavedl nový kult. Křesťany, jako jejich zakladatel a zákonodárce vedl k tomu, aby se všichni stali bratry. Provinil se tím, že je vedl, aby odmítali římské bohy a uctívali jedině jeho. (Passing Peregrius)

Jan 1:1  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.

2  To bylo na počátku u Boha.

3  Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.

14  A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

 

Odevzdej mu svůj život a pozvi ho do svého srdce.

Rozhodni se Ho následovat. Je to ta nejlepší investice. Jak pro tebe, tak pro tvé okolí.

Tvůj život bude klidnější, vyrovnaný, tvůj vliv bude silný a pozitivní. Ve svém myšlení budeš směřovat NAHORU.

Nestojí to za to?

Orientace v Bibli

Ke stažení presentace Orientace v Bibli ve formátu pptx klikněte na odkaz.

ORIENTACE V BIBLI.pptx

Mobil Bible

Záznamy: 1 - 4 ze 15
1 | 2 | 3 | 4 >>

Ke stažení presentace Mobil Bible ve formátu pps klikněte na odkaz.

MOBIL Bible.pps